Finland stöder världens fattigaste länder med 125 miljoner euro

Finland deltar med 125 miljoner euro i påfyllnaden av Internationella utvecklingsfonden IDA, som hör till Världsbanksgruppen. Finansieringsrundan har tidigarelagts för att stödja de fattigaste länderna, som drabbats hårt av coronaviruspandemin.

Nästan 50 givarländer och företrädare för utvecklingsländer har enats om en påfyllnad av Internationella utvecklingsfonden (International Development Association, IDA) för perioden 2022–2025. Totalt uppgår givarländernas finansiering till ca 93 miljarder US-dollar, varav ca 24 miljarder dollar är medel för utvecklingssamarbete. Resten av finansieringspaketet består av återbetalningar av utvecklingsländernas tidigare lån och av marknadsfinansiering. 

Internationella utvecklingsfonden, som är en del av Världsbanksgruppen, beviljar mjuka lån och gåvofinansiering till de allra fattigaste utvecklingsländerna. IDA främjar hållbar utveckling och motverkar fattigdom och ojämlikhet i världen. I arbetet betonas rättigheterna och ställningen för personer med funktionsnedsättning, kvinnor och flickor samt kampen mot och anpassningen till klimatförändringar. IDA stöder också ökad sysselsättning, näringar, välfärd, förvaltningens kapacitet och beskattningsförmåga i utvecklingsländerna.

”Genom multilaterala finansinstitut, som IDA, kommer Finland åt att påverka innehållet i betydande finansieringshelheter. Finland har under förhandlingarna framhållit åtgärder mot och anpassning till klimatförändringar och frågor som gäller jämställdhet och funktionsrätt”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

De deltagande staterna förhandlar om fondens finansiering vart tredje år. På grund av coronaviruspandemin tidigarelades denna finansieringsrunda med ett år, för att stödja de utvecklingsländer som drabbats hårt av pandemin. Under den föregående finansieringsperioden stödde Finland fonden med 114 miljoner euro, vilket betyder att det nu utlovade gåvobiståndet är cirka 10 procent större än senast.

Ytterligare information:

Tiina Vainio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare,     
+358 50 524 6559, tiina.vainio@formin.fi 

Pekka Hirvonen, chef för enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn vid utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 351 407, pekka.hirvonen@formin.fi

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.