Finland arbetar aktivt för könsminoriteters och sexuella minoriteters rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och tillhör alla. Könsminoriteters och sexuella minoriteters rättigheter är ett prioriterat område i Finlands politik för de mänskliga rättigheterna. Finland främjar hbtq-rättigheter i världen genom aktiv politisk verksamhet och genom ekonomiskt stöd.

Kuvassa pohjoismaiden edustustojen työntekijöitä Pride-lippujen kanssa Hanoissa.
Finlands ambassader deltar i Pride och IDAHO-evenemang runt om i världen. Foto: Victoria Tilsted

Utrikesministeriet och Finlands ambassader runt om i världen arbetar på flera olika sätt för icke-diskriminering.

Icke-diskriminering i hela världen

Icke-diskriminering och delaktighet är genomgripande teman i Finlands människorättspolitik. Vi arbetar aktivt för att avskaffa alla slag av diskriminering. Vi bedriver ett nära samarbete med andra regeringar och med civilsamhället. Utrikesministeriet stöder och samarbetar bland annat med människorättsförsvarare för att främja könsminoriteters och sexuella minoriteters rättigheter.

Finlands ambassader bevakar noggrant hbtq-personer ställning och utvecklingen på området. Vi tar aktivt upp icke-diskriminering i bilaterala sammanhang och på internationella arenor.

Samarbete på internationella forum

Finland deltar i att utveckla hbtq-personers rättigheter på internationella forum: i EU, FN, Europarådet och genom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Finland genomför aktivt EU:s riktlinjer angående könsminoriteters och sexuella minoriteters rättigheter. Vi arbetar för att EU:s verksamhet är samstämmig både på hemmaplan och i förbindelserna med tredjeländer. Finland lyfter fram enskilda fall och bevakar rättegångar tillsammans med EU-länderna och andra likasinnade.

Finland tar upp hbtq-personers ställning i FN:s periodiska granskning av de mänskliga rättigheterna (Universal Periodic Review, UPR). Finland ger också sitt stöd till resolutioner om könsminoriteters och sexuella minoriteters rättigheter av FN:s råd för mänskliga rättigheter och andra organ. Vi stöder mandatet för FN:s oberoende expert mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet som MR-rådet inrättat.

Ekonomiskt stöd

Vi ger ekonomiskt stöd till flera hbtq-organisationer och projekt. Finland är bland annat en av de största bidragarna till fonden Global Equality.