Finland förespråkar kvinnors och LHBTI-personers rättigheter vid sammanträdet i FN:s råd för mänskliga rättigheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter håller sitt 50:e sammanträde i Genève 13.6–8.7.2022. Rådet för mänskliga rättigheter är FN:s viktigaste mellanstatliga organ för att skydda och främja de mänskliga rättigheterna.

Sammanträdet är det andra under Finlands treåriga medlemskap i rådet. Som medlem ska Finland förespråka kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen. Att tillgodose rättigheterna för personer och grupper i utsatta situationer är en av Finlands prioriteringar.

Rådet för mänskliga rättigheter fokuserar vid sitt sommarsammanträde starkt på kvinnors och flickors rättigheter och jämställdhet mellan könen. Finland medverkar aktivt i förhandlingarna om dessa frågor. Finlands prioriteringar handlar om att förebygga våld mot och diskriminering av kvinnor och om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Mångfalden av kvinnor och flickor måste erkännas.  

Finland ordnar ett seminarium som handlar om att bekämpa våld mot kvinnor på nätet. Seminariet är ett led i kampanjen Generation Equality som främjar kvinnors och flickors rättigheter. Målet är att föra samman olika aktörer för att hitta lösningar för att förebygga våld.  

Rådet för mänskliga rättigheter ska förnya expertmandatet som gäller arbetet att förebygga våld och diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Finland driver på förlängningen av mandatet som är viktigt för oss. FN ska arbeta kraftfullt för att bekämpa våld och diskriminering i alla situationer.

Rådet behandlar också andra viktiga frågor, såsom yttrandefrihet, mötesfrihet, klimatförändringar och affärsverksamhet. Livsmedelstrygghet är också en fråga som sannolikt kommer att tas upp i flera diskussioner.

Människorättsläget i flera länder står på rådets dagordning. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter ger rådet sin årliga översikt och separata muntliga rapporter om bland annat läget i Afghanistan och Mariupol. Också experten på Belarusfrågor ger rådet en lägesrapport. Finland ska delta i dessa diskussioner i rådet.  

Mer information

  • Ann-Mari Fröberg, teamledare, Enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn +358 295 350 896
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi