Finland deltar i två rättegångar med anledning av Rysslands anfallskrig

Finland har så som flera andra länder beslutat delta i två internationella rättegångar där Ukraina kräver att Ryssland ställs till svars för kränkningar av folkrätten.

Den 19 september sökte Finland Europadomstolens (EIT) tillstånd för att göra en intervention av tredje part i Ukrainas mellanstatliga klagomål mot Ryssland. Interventioner av tredje parter är nyttiga eftersom Europadomstolen därigenom får ytterligare synpunkter på de frågor som ska avgöras i målet.

Klagomålet gäller de omfattande och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som Ryssland påstås ha gjort sig skyldigt till i Ukraina under det ryska anfallskriget. Klagomålet är anmärkningsvärt både folkrättsligt och särskilt med tanke på Europakonventionens tillämpningsområde. Det innehåller flera grundläggande frågor om hur Europakonventionen ska tillämpas vid konflikter.

FN:s internationella domstol (IJC) behandlar påståenden om folkmord på basis av den talan som Ukraina har väckt. Finland och andra länder som är parter i FN:s folkmordskonvention har rätt att delta i behandlingen av ärendet eftersom det handlar om tolkningen av konventionen. Den 21 september lämnade Finland en interventionsförklaring med synpunkter på tolkningen av bestämmelserna i konventionen som är föremål för Ukrainas talan.

”FN:s folkmordskonvention och Europakonventionen har en central roll i det internationella systemet efter andra världskriget och i skyddet av de mänskliga rättigheterna. På grund av vikten av dessa konventioner har Finland beslutat delta i två rättegångar som behandlar allvarliga rättskränkningar under det ryska anfallskriget”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.    

Finland fortsätter arbetet för att stärka det internationella regelbaserade systemet. Det är nödvändigt att staterna fullgör förpliktelserna enligt FN-stadgan och den humanitära rätten och att de mänskliga rättigheterna skyddas i alla omständigheter. Staterna ska avhålla sig från att använda våld mot andra staters suveränitet eller territoriella integritet och lösa eventuella tvister genom fredliga medel.

Enligt Finland är det viktigt att staterna fullgör sina internationella förpliktelserna i god tro och att rättskränkningar leder till påföljder.  

Staterna har inrättat och överlåtit behörighet till självständiga och oberoende domstolar, till exempel FN:s internationella domstol, Europadomstolen och Internationella brottdomstolen. Finland stöder alla dessa domstolars verksamhet.         

Mer information:

  • Europadomstolen: Krista Oinonen, Finlands statsombud i Europadomstolen, enhetschef, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 351 172
  • Internationella domstolen: Tarja Långström, ställföreträdande enhetschef, enheten för folkrätt, tfn 0295 351 445
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi