Finland deltar i EU:s gemensamma beslutsövning med fokus på krishantering och hybridhot

Finland deltar den 19 september – 18 november i Europeiska unionens gemensamma övning EU Integrated Resolve 2022 som handlar om beslutsprocesser vid hanteringen av kriser och hybridhot.

Syftet med övningen är att förbättra EU:s förmåga att reagera på kriser. Övningen fokuserar på krishanteringen och hanteringen av hybridhot. Övningen utgår från en fiktiv situation som avspeglar dagens komplexa kriser. Övningen är en simulering av hur man planerar och genomför EU:s militära krishanteringsoperationer och operationer inom den civila krishanteringen, bygger upp beslutsprocesser för dessa operationer och hur man reagerar på hybridhot. EU-medlemsländerna har till uppgift att reagera på olika händelser i en fiktiv verksamhetsmiljö.

Övningen ordnas för sjätte gången. Den senaste övningen ordnades 2021. EU:s utrikestjänst har en central roll när det gäller att genomföra övningen, och i övningen deltar förutom alla EU-länder även andra EU-aktörer. Beslutsövningen omfattar också EU:s samverkan med Nato i form av en parallell samordnad övning.  

I Finland genomförs övningen i ett förvaltningsövergripande samarbete mellan utrikesministeriet, försvarsministeriet, huvudstaben, inrikesministeriet, statsrådets kansli, Transport- och kommunikationsverket, Krishanteringscentret och Finlands EU-representation i Bryssel.

 

Mer information:

  • Nelli Mikkola, utrikesministeriet, politiska avdelningen , tfn +358 50 340 0293, fornamn.efternamn@formin.fi
  • Anna Ilvesniemi, försvarsministeriet, försvarspolitiska avdelningen, tfn +358 50 476 4493, fornamn.efternamn@gov.fi
  • Aaro Suonio, inrikesministeriet, enheten för internationella frågor, tfn +358 29 548 8621; fornamn.efternamn@govsec.fi