Finland leder partsmötet för den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Finland är ordförande för partsmötet för den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som hålls den 15–17 juni 2021. Deltagare från mer än 180 stater väntas delta i mötet, som ordnas såväl på platsen i New York som virtuellt. I mötet deltar därtill ett stort antal icke-statliga organisationer, som främjar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, och representanter för olika FN-organ. Finlands delegation leds av utrikesminister Pekka Haavisto.

Den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs 2006 och har för närvarande 182 parter. Finland ratificerade konventionen 2016. Parterna sammanträder årligen till ett möte i New York för att diskutera genomförandet av skyldigheterna enligt konventionen och andra aktuella frågor. I år ordnas mötet för fjortonde gången och Finland är ordförande. På grund av pandemiläget ordnas mötet i hybridform, delvis på platsen i New York och delvis virtuellt.

Partsmötet har blivit det viktigaste årliga evenemanget om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och i mötet deltar utöver de statliga parterna också ett stort antal icke- statliga organisationer som arbetar med funktionsrättsfrågor. Tillgodoseendet av funktionsrättigheter är en av tyngdpunkterna i Finlands politik för de mänskliga rättigheter och ett genomgripande tema i utvecklingspolitiken.

Finlands delegation leds av utrikesminister Haavisto och har medlemmar från alla centrala ministerier. I Finlands delegation deltar årligen också en representant som utses av de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. 

Mötets huvudtema är samhällets återuppbyggnad efter coronapandemin på ett sätt som beaktar personer med funktionsnedsättning. Under mötet behandlas också tryggandet av funktionsrättigheter i samband med väpnade konflikter och humanitära kriser, möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att leva självständigt och delta i samhället samt de svårigheter som pandemin medför när det gäller tillträde till utbildning och utbildningens inkluderande karaktär.

I samband med mötet ordnas tiotals sidoevenemang. Finland ordnar sidoevenemang med anföranden av bland annat social- och hälsovårdsminister Krista Kiuru och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Du kan följa mötet på FN:s webbplats webtv.un.org. Också sidoevenemangen kan följas på webben.

Ytterligare information: Mia Spolander, lagstiftningssekreterare, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 350 666, och Petri Puhakka, utrikesministeriets ambassadör för funktionsrättsfrågor, enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn 0295 350 332

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.