Finland och Belgien blir ordförande för gruppen för gott humanitärt givarskap

Finland och Belgien kommer att dela ordförandeskapet i gruppen för gott humanitärt givarskap under de kommande två åren. Ordförandeskapet ger Finland bättre möjligheter att påverka praxis för humanitärt bistånd i en tid då behovet av bistånd är större än någonsin.

Gruppen för gott humanitärt givarskap (Good Humanitarian Donorship, GHD) är ett av de viktigaste samarbetsforumen för finansiärer av humanitärt bistånd. Till den inofficiella gruppen hör 42 finansierande länder och bland annat EU. Dessa står för över 80 procent av den globala humanitära finansieringen. Gruppen värnar om att det humanitära biståndet är jämlikt och opartiskt och söker bästa praxis för att biståndet ska vara effektivt och ansvarsfullt.

”Det ställs allt större krav på humanitärt bistånd. Omvärlden har blivit allt svårare till följd av väpnade konflikter, terrorism och klimatförändringar. De finansierande länderna bär ett stort ansvar för att det humanitära systemet fungerar och på bästa sätt når de människor som behöver nödhjälp. Finland och Belgien har nu en viktig och unik roll när de leder dessa diskussioner”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari

Gruppens betydelse framhävs i det rådande humanitära läget: behovet av bistånd har ökat betydligt under de senaste åren, men finansieringen har inte hållit jämna steg med behoven. Också därför finns det ett ständigt behov av att förbättra biståndets effektivitet och samarbetet mellan biståndsgivarna. 

Medlemmarna i gruppen har förbundit sig till 24 principer som syftar till att styra det officiella humanitära biståndet, stärka finansiärernas ansvar gentemot mottagarna av bistånd och öka den humanitära biståndspolitikens enhetlighet och effektivitet. Principerna betonar bland annat att det humanitära biståndet baserar sig på behovet och har opolitisk karaktär. Dessutom betonas biståndsmottagarnas roll, stärks minimikraven för biståndet och finansiärernas skyldighet att bevilja finansiering på ett effektivt sätt samt att följa och utvärdera resultaten av finansieringen.

Under Finlands och Belgiens ordförandeskap försöker man hitta bättre praxis särskilt när det gäller att beakta personer med funktionsnedsättning, förhindra sexuella trakasserier samt att förebygga och minska de skadliga konsekvenser för humanitärt bistånd som terrorismbekämpningen medför. Finland genomför bland annat en undersökning om hur de organisationer som ger humanitärt bistånd bör beakta behoven hos personer med funktionsnedsättning både i budgeteringen och i verksamheten. 

Ordförandeskapet inleds i november. Vid de första mötena behandlas systemiska förändringsfaktorer som påverkar det humanitära biståndet, bland annat coronapandemins konsekvenser för biståndet, maktförhållandena mellan de finansierande länderna och de lokala humanitära aktörerna samt hur det humanitära biståndets miljökonsekvenser kunde minskas. Miljötemat stod i fokus också under Finlands förra GHD-ordförandeskap 2013.

Ytterligare information: 

Lauratuulia Lehtinen, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, utrikesministeriet, tfn +358 46 921 2030

Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi