Finland deltar i diskussionsmöte som ordnas av människorättsorganisationer

Den 8 september deltar Finland i ett diskussionsmöte, som ordnas av internationella människorättsorganisationer, där de länder som kandiderar till FN:s råd för mänskliga rättigheter för perioden 2022–2024 svarar på frågor från allmänheten, organisationer och stater.

Evenemanget ordnas av organisationerna International Service for Human Rights (ISHR) och Amnesty International. Vid det virtuella mötet presenterar kandidaterna sina kampanjteman och målsättningar för medlemskapet. Sedan får allmänheten, icke-statliga organisationer och företrädare för stater ställa frågor till kandidatländerna om läget för de mänskliga rättigheterna i länderna och om deras åtaganden inför medlemskapet i rådet.

Finland företräds av Finlands ständiga representant vid FN, ambassadör Jukka Salovaara. Genom att delta i evenemanget visar Finland sitt engagemang för medlemskapet i rådet, för de mänskliga rättigheterna och dialogen med det civila samhället. Det multilaterala internationella systemet skulle inte fungera utan det civila samhällets, forskningsinstitutens, journalisternas och företagens medverkan. Om Finland blir vald till medlem i rådet för mänskliga rättigheter för perioden 2022–2024 kommer Finland att fortsätta diskutera med och engagera dessa aktörer i arbetet för att försvara de mänskliga rättigheterna.

Finlands kampanj fokuserar på konsekvenserna av klimatförändringar och digitalisering

Teman i Finlands kampanj är kvinnors och flickors rättigheter, ny teknik och digitalisering, klimatförändringarna samt utbildning som mänsklig rättighet. Finland fokuserar också på rättigheter för personer med funktionsnedsättning, urfolk och LHBTI-personer. Finland framhåller även vikten av att försvara multilateralismen och det civila samhällets möjligheter att delta i FN-verksamheten. Finland anser att FN:s råd för mänskliga rättigheter även i fortsättningen ska ta ställning till läget i olika länder.

Kampanjen fäster särskild uppmärksamhet vid de positiva följderna av ny teknik och digitalisering samt vid hur klimatförändringarna påverkar de mänskliga rättigheterna. Dessa stora förändringar påverkar alla människors välfärd. Jämlik tillgång till utbildning gör det möjligt för människor att kämpa för de mänskliga rättigheterna och en hållbar utveckling. Finland har kompetens på dessa områden som vi kan utnyttja också i arbetet i rådet för mänskliga rättigheter.

FN:s råd för mänskliga rättigheter har 47 medlemmar, varav en tredjedel byts ut varje år. Finland var medlem i rådet för mänskliga rättigheter perioden 2006–2007. I valet i oktober kandiderar 19 stater och det finns 18 lediga platser. I gruppen Västeuropa och andra stater råder ingen konkurrenssituation: Finland, Luxemburg och Förenta staterna kandiderar för tre lediga platser. En kandidat behöver minst 97 röster för att bli invald. Valet till rådet för mänskliga rättigheter ordnas i FN:s generalförsamling i New York den 14 oktober.

Följ diskussionsmötet ISHR:s Youtube-kanal(Länk till en annan webbplats.) onsdagen den 8 september kl. 16–18.30 finsk tid. Evenemanget kan också ses i efterhand på Youtube.