Finland föreslår en EU-handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter

Arbetsminister Timo Harakka och statssekreterare Johanna Sumuvuori har lagt fram ett förslag till handlingsplan för EU om företag och mänskliga rättigheter, som avslutning på en konferens om temat. Konferensen ordnades av Finland i Bryssel den 2 december.

”Intresset för företagens samhällsansvar ökar bland såväl medborgare, organisationer, beslutsfattare som företag. EU behöver en enhetligare och mer strategisk riktning för sin verksamhet. Därför föreslår vi att det utarbetas en handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter för EU”, sade minister Timo Harakka i sitt slutanförande.

Professor John Ruggie höll ett anförande under konferensen och framhöll att bindande bestämmelser är ett centralt sätt att främja FN:s principer som styr företag och mänskliga rättigheter samt målen för hållbar utveckling.

”Att främja företagens samhällsansvar är ett sätt av visa respekt för de mänskliga rättigheterna och de människor som försvarar dem. Vi har mycket kvar att uträtta inom EU på detta område”, konstaterade statssekreterare Johanna Sumuvuori.

I slutdokument som Finland utarbetat presenteras över 20 åtgärdsförslag som kunde ingå i EU:s handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter. Förslagen gäller bland annat offentlig finansiering, utveckling av lagstiftning och rättsmedel, effekterna av bestämmelser om hållbar utveckling i frihandelsavtal och stärkande av samarbetet i utvecklingsländer. 

Konferensen ordnades tillsammans av arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet som en del av Finlands EU-ordförandeskap. Målet var att föra upp frågor som rör företag och mänskliga rättigheter på EU:s agenda. I konferensen deltog mer än 200 personer som företrädde företag, civilsamhället, arbetsmarknadsorganisationer, EU:s medlemsstater, EU:s institutioner och internationella organisationer.

Slutdokument (på engelska): Agenda for Action on Business and Human Rights (PDF, 440 kB, 5 sivua)

Ytterligare information:

Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 40 751 5496, fornamn.efternamn@tem.fi

Linda Piirto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 047 028, fornamn.efternamn@tem.fi

Alva Bruun, utvecklingspolitisk rådgivare, utrikesministeriet, tfn +358 295 350 112, förnamn.efternamn@formin.fi

Kent Wilska, handelsråd, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 522, förnamn.efternamn@formin.fi