Möjligheten att fortsätta stödet till Myanmar granskas

Finland har tillsammans med EU kraftfullt fördömt militärkuppen i Myanmar och kräver en återgång till demokratiskt styre. Finland och EU kräver att militärregimen respekterar de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen, mötesfriheten och yttrandefriheten, bland annat fredliga protester. De väpnade styrkornas våld mot demonstranter är fullständigt oacceptabelt.

EU förbereder riktade sanktioner mot Myanmars militära ledning. Finland stöder sanktioner som en del av insatserna för att påverka den militära ledningen bakom kuppen.

”Sanktionerna bör riktas noggrant så att de inte ökar civilbefolkningens lidande. Finland vill inte att den mänskliga utvecklingen i landet får ett bakslag”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari

Finland granskar som bäst förutsättningarna för fortsatt utvecklingssamarbete med Myanmar. Vi vill förhindra att resultaten av vårt långsiktiga stöd rinner ut i sanden. Finland har hittills varit villigt att stödja fredsprocessen i Myanmar, stärka jämställdheten mellan könen, utveckla utbildningssektorn och främja en hållbar hantering av naturresurser, i synnerhet inom skogssektorn. 

Det politiska läget är emellertid föränderligt och oförutsägbart, och vi bevakar det noggrant både på plats vid Finlands ambassad och vid utrikesministeriet i Helsingfors.

När det gäller utvecklingssamarbetets framtid är det klart att finansiering inte kommer att riktas till en statsbudget som förvaltas av armén eller av en regering utsedd av armén under undantagsförhållanden. Finlands utvecklingssamarbete med regimen har avbrutits, och Finland har inte betalat ut medel till sina samarbetspartner i landet efter statskuppen.

”Finland har stött demokratiutvecklingen i Myanmar genom pålitliga partner och enligt hållbara principer. Om organisationernas förutsättningar för att verka i landet kvarstår, är det möjligt att fortsätta utvecklingssamarbetet. Ett villkor är att människorna i Myanmar gynnas av vårt arbete”, konstaterar minister Skinnari.  

Finland för en diskussion med EU, de nordiska länderna, internationella organisationer och andra givare om gemensamma riktlinjer och principer. 

Myanmar har varit Finlands partnerland för utvecklingssamarbete sedan 2012. Det stöd som kanaliseras via landprogrammet har under de senaste åren uppgått till ca 16 miljoner euro per år. Därtill har Myanmar fått stöd i form av humanitärt bistånd, genom EU:s olika stödformer, genom civilsamhällesorganisationers, högskolors och utvecklingsbankers utvecklingssamarbete och genom finansieringsinstrument för den privata sektorn. 


Ytterligare information: 

Veikko Kiljunen, chef för enheten för södra Asien, tfn +358 40 351 9526, och Marianne Rönkä, inspektör, tfn +358 50 4366 518 
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.