Finlands anslutning till Nato framskrider: Finlands delegation ledd av utrikesminister Pekka Haavisto för anslutningssamtal med Nato i Bryssel

Natos medlemsländer förbereder sig på att deras Natoambassadörer ska underteckna anslutningsprotokollet för Finlands medlemskap i Nato vid Nordatlantiska rådets sammanträde tisdagen den 5 juli. Utrikesminister Pekka Haavisto närvarar vid undertecknandet. Det anslutningsprotokoll som gäller Sveriges Natomedlemskap undertecknas också vid samma tillfälle. Efter att anslutningsprotokollet har undertecknats får Finland observatörsstatus i Nato.

Innan anslutningsprotokollet undertecknas förs anslutningssamtal om det finländska Natomedlemskapet mellan Finland och Nato i Bryssel måndagen den 4 juli. Den finländska delegation som deltar i samtalen leds av utrikesminister Pekka Haavisto, och försvarsminister Antti Kaikkonen är vice ordförande.

Vid anslutningssamtalen behandlas fem delområden: politiska frågor inklusive politiken för bekämpning av terrorism, försvarsfrågor och militära frågor, juridiska frågor, resursfrågor och informationssäkerhetsfrågor.

Vid samtalen behandlas temavis de skyldigheter och åtaganden som hänför sig till Natomedlemskapet. Dessutom bekräftar Finland sitt åtagande när det gäller innehållet i Nordatlantiska fördraget utifrån frågor ställda av Natos sekretariat.

I den finländska delegationen, som är tillsatt av republikens president den 17 maj, ingår medlemmar från utrikesministeriet, försvarsministeriet, försvarsmaktens huvudstab, finansministeriet och Finlands delegation vid Nato. Utrikesministeriet har därtill utsett de experter som ingår i delegationen. 
 

Mer information

  • Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 350 466
  • Minna Laajava, chef för enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn +358 295 350 128 
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.