Finland ger Ukraina humanitärt bistånd, tillfälliga bostäder och stöd till den offentliga förvaltningen

Regeringen godkände ett extra anslag på 70 miljoner euro till Ukraina i en tilläggsbudget i juli. Hälften av anslaget avsätts bland annat till att förbättra livsmedelstryggheten och tjänsterna för reproduktiv hälsa, för att betala lön till lärarna och för att ordna bostäder för människor som förlorat sina hem.

Det humanitära läget i Ukraina blir allt sämre, och nu är närmare 18 miljoner människor i behov av nödhjälp. Den kommande vintern försvårar läget ytterligare.

”Med det anslag på sammanlagt 35 miljoner euro som Finland nu beviljat svarar vi mot de akuta behov som följer av Rysslands anfallskrig. Tanken är också att förbereda oss för att hjälpa Ukraina efter krigets slut”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Skinnari.

De största humanitära behoven gäller livsmedelstrygghet, skydd och kontanthjälp. Av det humanitära biståndets anslag på 15 miljoner euro går 8 miljoner euro till Ukrainafonden som FN administrerar. Fonden bistår de lokala biståndsorganisationerna i deras arbete och fokuserar särskilt på behoven hos personer med funktionsnedsättning. FN:s Livsmedelsprogram WFP som ger närmare 3 miljoner människor mat- och kontanthjälp i den akuta matkrisen, får sammanlagt 5 miljoner euro. Två miljoner euro går genom FN:s befolkningsfond UNFPA till arbetet med att förbättra reproduktiv hälsa, förebygga sexuellt våld och att stödja offren. Stödet går i synnerhet till de mest utsatta människorna i östra och södra Ukraina.

Flyttbara och tillgängliga familjebostäder

På Ukrainas begäran ska Finland leverera tillfälliga familjebostäder för minst 200 ukrainare som förlorat sina hem i kriget. Till leveransen hör också ungefär tio flyttbara inkvarteringslokaler för räddningspersonalen. Utrikesministeriet skaffar bostäderna och inrikesministeriet sänder dem till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism.

”Bostäderna är tillgängliga åretruntbostäder som är snabba att uppföra, demontera och flytta. I Ukraina finns ett väldigt stort behov av sådana bostäder: FN bedömer att 13 miljoner människor har varit tvungna att lämna sina hem efter att anfallet började”, säger minister Skinnari.

Räddningspersonalens skyddade inkvarteringscontainrar levereras till det ukrainska inrikesministeriet. Ukraina behöver flyttbara inkvarteringslokaler i återerövrade områden eller nära frontlinjer, där infrastrukturen är förstörd och risken för krigshandlingar är stor.

”Räddningspersonalen arbetar i svåra förhållanden, ofta nära frontlinjen. De skyddade containrarna hjälper räddningspersonalen att fortsätta arbetet för att skydda civilbefolkningen. Räddningspersonalen gör ett väldigt viktigt arbete i kriget, till exempel med att släcka eldsvådor efter bombningar eller att rädda människor från rasade byggnader”, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Målet är att hjälpen ska nå Ukraina före vintern.

Lön till lärare

Finland vill stärka Ukrainas resiliens också genom utvecklingssamarbete. Det anslag på 15 miljoner euro som Finland nu beviljat riktas till samfonden PEACE för Ukrainas offentliga förvaltning. Fonden administreras av Världsbanken. Målet är att stötta Ukraina under anfallskriget, ge omedelbart stöd efter krigets slut och att förbereda sig på återbyggnaden på längre sikt.

Stödet ur fonden används för att svara mot Ukrainas behov i krisen, såsom att betala lön för anställda inom den offentliga sektorn. Ur fonden betalas till exempel lärarlöner för att barnen trots kriget ska kunna gå i skolan.

Stödet till Ukraina fortsätter 2023

Av det extra stöd på 70 miljoner euro som ingår i tilläggsbudgeten avsätts sammanlagt 30 miljoner euro till humanitärt bistånd, 35 miljoner euro till utvecklingssamarbete och fem miljoner till tillfälliga bostäder och flyttbara inkvarteringslokaler. De beslut som nu fattats gäller hälften av den totala summan, beslut om resten av det extra stödet tas i slutet av 2022 och år 2023.

Utöver detta har Finland sedan det ryska anfallets början gett Ukraina sammanlagt 21 miljoner euro i tilläggsstöd. Av denna summa har 9,2 miljoner euro riktats till humanitärt bistånd och 11,8 miljoner euro till utvecklingssamarbete.

Finland har också skickat materialhjälp till Ukraina, såsom mediciner, utrustning för boende, ambulanser och släckningsbilar, till ett värde av över två miljoner euro via EU:s civilskyddsmekanism. Hjälp lämnas också i fortsättningen enligt Ukrainas begäran. Även försvarsutrustning har sänts både direkt och via EU:s fredsfond.

Anslaget för utvecklingssamarbete uppgår till 37 miljoner euro 2023.

Mer information

  • tillfälliga familjebostäder och räddningspersonalens inkvarteringslokaler: Juha Savolainen, biträdande avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn  +358 50 324 6507
  • humanitärt bistånd: Lauratuulia Lehtinen, enhetschef, enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn +358 46 921 2030
  • utvecklingssamarbete: Sirpa Oksanen, enhetschef, enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn +358 50 414 5349
  • Emmi Mäkelä, minister Skinnaris specialmedarbetare, tfn +358 50 473 6694
  • materialhjälp till civilbefolkningen och EU:s civilskyddsmekanism: Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 050 456 4477 
  • Pauliina Eskola, direktör för internationella frågor, inrikesministeriet, tfn 295 488 263, pauliina.eskola@govsec.fi
  • Mikko Jalo, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 304 8522 (förfrågningar om intervjuer med ministern)