Finland har fått rekommendationer om hur de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna ska tillgodoses

FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har i dag gett Finland rekommendationer utifrån den sjunde periodiska rapporten om genomförandet av konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-konventionen).

Kommittén välkomnar de lagstiftningsåtgärder, institutionella och politiska åtgärder som vidtagits i Finland för att säkerställa en hög nivå på skyddet för de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Finland fick bland annat beröm för att läroplikten utvidgats och för sin nationella barnstrategi.

Kommittén gav Finland flera rekommendationer om hur rättigheterna ska tillgodoses. Kommittén beslutade tre av rekommendationerna ska omfattas av intensivare övervakning: rekommendationerna om (1) affärsverksamhet och mänskliga rättigheter, (2) vacciner och läkemedel mot COVID-19 och (3) rätten till social trygghet. Finland ska rapportera om genomförandet av dessa rekommendationer till kommittén om två år.

Dessutom gavs bland annat rekommendationer om främjande av jämställdhet på arbetsmarknaden och inom utbildningen, lika lön, arbets- och pensionsrättigheter för personer med funktionsnedsättning, självständigt boende och omsorg för äldre samt tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive mentalvårdstjänster.

Konventionen omfattar bland annat rätten till hälsa, utbildning, arbete, rättvisa och gynnsamma arbetsvillkor, rätten till en tillfredsställande levnadsstandard samt rätten till vetenskap, konst och kultur. Konventionsparterna är skyldiga att regelbundet lämna rapporter om genomförandet av konventionen. Genomförandet av ESK-konventionen övervakas av en kommitté som består av oberoende sakkunnigledamöter. Finlands sjunde periodiska rapport granskades i en offentlig dialog den 15–17 februari 2021. Dialogen fördes som videokonferens.

Ytterligare information: Krista Oinonen, enhetschef, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tfn 0295 351 172. Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.