Finland har en ledande roll i det internationella jämställdhetsarbetet under jubileumsåret för kvinnornas rättigheter

Finland har valts till ledarskapet i FN:s samarbetsinitiativ för att påskynda uppnåendet av jämställdhetsmålen på global nivå. Finlands ansvarsområde gäller främjande av teknologi och innovationer.

Generation Equality-processen fokuserar på de sex områden där jämställdheten mellan könen har framskridit långsammast under de 25 åren efter att handlingsplanen för kvinnors rättigheter antogs i Peking. Tunisien och Armenien ansvarar tillsammans med Finland för teknologi- och innovationssamarbetet under de kommande fem åren. I gruppen deltar också bland annat Unicef och Internationella teleunionen ITU.

Processens övriga delområden fokuserar på könsrelaterat våld, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheterna gällande det samt på ekonomisk rättvisa, klimatförändringen, jämställdhet och kvinnligt ledarskap.

”Finland är föregångare när det gäller teknologi och innovationer. Med hjälp av olika digitala och tekniska lösningar kan man främja flickors skolgång i utvecklingsländer. Artificiell intelligens kan erbjuda lösningar på många samhälleliga utmaningar och det är viktigt att jämställdhetsaspekten beaktas i AI-utvecklingen. Finland har omfattande kunnande också när det gäller sociala innovationer. Vi hoppas därför att finländska aktörer i stor utsträckning deltar i det samarbete som behövs för att ge fler människor tillgång till teknologi och minska klyftan mellan könen inom teknologibranschen”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Utöver jubileumsåret för Pekingdeklarationen firar FN:s jämställdhetsorganisation UN Women även sitt 10-årsjubileum i år. UN Women ansvarar för att jämställdheten mellan könen beaktas i hela FN-systemet, fastställer internationella riktlinjer och verksamhetssätt som gäller detta område och genomför projekt i nästan hundra länder. Finland är en långvarig politisk och ekonomisk stödjare av organisationen.

”Tack vare UN Women har jämställdheten mellan könen fått en synligare roll i den politiska debatten, vilket i många länder har lett till lagändringar som till exempel har ökat kvinnors politiska deltagande och minskat våldet mot kvinnor.  Jämställdheten prioriteras högt i utrikespolitiken i Finland, och därför är UN Women en naturlig FN-partner för oss", säger utrikesminister Pekka Haavisto.

De jämställdhetsmål som fastställdes i Peking år 1995 har ännu inte uppnåtts helt och hållet i något land i världen. I år fördröjs framstegen bland annat av coronaviruspandemin. UN Women har sörjt för kartläggningen av hur kvinnor och flickor beaktats i de globala åtgärderna och har svarat på behoven genom sina landsspecifika program. Finlands bidrag på 19 miljoner euro gör oss i år till den största allmänna finansiären för FN:s jämställdhetsorganisation, och också ordförande för organisationens direktion.

Mer information om Generation Equality-processen finns i https://forum.generationequality.org/news/announcement-global-leaders-generation-equality-action-coalitions-accelerate-gender-equality(Länk till en annan webbplats.)

Ytterligare information: Tanja Leikas-Bottà, ambassadråd, tfn 05 040 871 10.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.