Viktigt att utveckla romernas möjligheter att delta i den europeiska politiken avseende romer

Enligt statsrådets människorättspolitiska redogörelse betonar Finland romernas rättigheter i sin verksamhet för de mänskliga rättigheterna i Europa. Finland är en långvarig politisk och ekonomisk stödjare av romerna i europeiska mellanstatliga organisationer.

År 2021 inledde utrikesministeriet ett utredningsprojekt i syfte att utveckla verksamhetsformerna för den romska politiken i Europa och Östersjöregionen. I utredningsrapporten från sommaren 2021 fästs det särskild vikt vid utveckling av romernas sätt att delta och vid smidigt samarbete mellan olika aktörer.

Ökad transparens och bättre möjligheter att delta i beredningsskedet

Enligt utredningen deltar den romska befolkningen fortfarande i relativt begränsad utsträckning i nationella program för romsk politik och i den europeiska politiken avseende romer. Det är viktigt att aktörerna inom den romska politiken får stöd av den romska befolkningen.

De romer som intervjuades för utredningen efterlyser ökad transparens i verksamheten och mer omfattande möjligheter för romerna att delta redan i beredningsskedet. Det rekommenderas att den meningsfulla delaktigheten stärks. I utredningen betonas inte bara sakfrågor och utveckling av förfaranden utan också dialog, relationer, samarbete och en fungerande interaktion. Vid sidan av slutresultatet av politiken bör man satsa på processerna för deltagande.

Kamp mot elitism

Riktlinjer för den europeiska politiken avseende romer dras upp i Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och Europeiska unionen. Utredningen uppmanar till att stödja finländska romska organisationers och aktörers, särskilt romska ungdomars och kvinnors, beredskap att delta i det europeiska samarbetet. Dessutom betonas vikten av att stärka samarbetet mellan de romska organisationerna.

Inom det romska samfundet finns olika sociala skikt, och beslutsfattarna är ofta mer utbildade och i en bättre ställning socioekonomiskt sett. I utredningen används termen romsk elitism. Man kan bekämpa elitismen genom en mer omfattande verksamhet med romska kontaktpersoner och genom att öka beredskapen hos tjänstemän verksamma med romsk politik att möta människor med olika språklig, social och kulturell bakgrund.

Regionalt och politiskt samarbete är viktigt

Utredningen fokuserar på samarbete inom den romska politiken i de nordiska och baltiska länderna. Gemensamt för länderna är att den romska befolkningen är relativt liten jämfört med många andra europeiska länder, till exempel Rumänien, Bulgarien och Ungern. De mänskliga rättigheterna och minoriteternas rättigheter ska kunna tillgodoses oberoende av hur stor befolkningsandelen är. Ett starkare regionalt samarbete skulle ge den romska befolkningen i dessa områden en bättre möjlighet att göra sin röst hörd i debatten och beslutsfattandet i Europa. I utredningen uppmanas utrikesministeriet att bedriva permanent regionalt samarbete, politiskt samarbete och tjänstemannasamarbete.

Utrikesminister Pekka Haavisto har deltagit i de diskussionstillfällen som ordnats som ett led i utredningen. Frågan behandlades också vid ministermötet mellan de nordiska och de baltiska länderna och den så kallade Visegrádgruppen (Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern), som minister Haavisto var värd för i september 2021. Vid mötet hördes romernas synpunkter på behoven att utveckla den romska politiken.

Rauno Merisaari

Skribenten är ambassadör med ansvar för mänskliga rättigheter och demokrati vid utrikesministeriet.

 

Utredningen på finska (pdf, 1 MB)

Utredningen på engelska: Opportunities of the Finnish Roma and other actors to influence regional and European Roman policy (pdf , 1 MB)

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse (Publikationsarkivet Valto)(Länk till en annan webbplats.)