Ett oberoende rättsväsende behövs för att bekämpa korruption

Det finns en stor efterfrågan i världen på finländsk expertis om rättsstatens principer. Rättsstatscentret, som inrättats i samarbete mellan utrikesministeriet och Helsingfors universitet, stöder genomförandet av demokrati, rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländer.

En person mellan två hus, åkrar och nya hus.
Under de senaste åren har till exempell 80 finländska experter inom civil krishantering arbetat i Kosovo, en del av dem i EU:s rättsstatsuppdrag. Bild: Kirsi Tiura

Finland har förbundit sig att främja demokrati, rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna såväl nationellt, i EU som internationellt. Rättsstatscentret inrättades för att genomföra denna förbindelse. Centret verkar i anslutning till Helsingfors universitet och finansieras med medel för utvecklingssamarbete.

Rättsstatens tillstånd försvagas

”I en rättsstat gäller lagen alla och godtycke är förbjudet. Lagar kommer till genom en transparent och lagenlig process. Lagarna tillämpas av oberoende domstolar.” Med dessa ord inledde Rättsstatscentrets direktör Tuija Brax  centrets invigningsseminarium onsdagen den 12 januari.

Enligt internationella bedömningar har rättsstatsutvecklingen gått back på olika håll i världen under det senaste decenniet. Rättsstaten utmanas inte enbart i utvecklingsländer, utan också i länder som ansetts vara väletablerade demokratier och rättsstater.

Det behövs kraftfullare insatser för att stärka och försvara rättsstaten. Inrättandet av Rättsstatscentret är en reaktion på detta behov.

Ingen demokrati utan starka institutioner

Huvudtalaren vid Rättsstatscentrets öppningsseminarium, generalsekreteraren för organisationen International IDEA(layout.types.url.description) Kevin Casas-Zamora, underströk i sitt anförande rättsstatens roll som hörnsten i demokratin.

Enligt Casas-Zamora finns det ingen demokrati utan rättsstat. Det finns ingen demokrati utan universell och jämlik lagstiftning. Och det finns ingen demokrati utan starka institutioner som säkerställer att lagstiftningen verkställs på ett förutsägbart och opartiskt sätt. 

Generalsekreteraren för organisationen International IDEA, Kevin Casas-Zamora, underströk i sitt anförande rättsstatens roll som hörnsten i demokratin. Bild: Laura Torvinen

Grunden för rättsstaten är ett oberoende rättsväsende. Den första åtgärden när ett lands ledande skikt försöker koncentrera makten i sin hand är i allmänhet att underställa rättsväsendet politiskt beslutsfattande.

”Det första steget i den auktoritära spelboken är att få domarna att agera enligt de politiska ledarnas vilja”, sade Casas-Zamora.

Detta syns enligt Casas-Zamora också i att det inte sker framsteg i arbetet mot korruptionen, mängden korruption i världen har inte minskat på flera decennier. Det är möjligt att komma undan med korruption utan straff om rättsväsendet inte är oberoende utan styrs av politiska ledare.

En svag rättsstat och strafflöshet är ett allvarligt problem också för pressfriheten. Chefredaktören för Helsingin Sanomat Kaius Niemi höll ett anförande där han tog upp oroväckande statistik enligt vilken endast vart tionde mord på en journalist utreds.

Finland stöder rättsstatsutveckling

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari höll ett anförande där han framhöll att regeringen är djupt engagerad i olika insatser för rättsstatens principer och att dessa spelar en central roll i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

”Målet är i grund och botten att skapa förutsättningar för hållbar utveckling, eftersom demokrati och en fungerande rättsstat är förutsättningar för en hållbar utveckling”, sade Skinnari. 

Rättsstatscentret grundades av utrikesministeriet och Helsingfors universitet för att hjälpa utvecklingsländer lösa sina rättsstatsproblem. De första projekten startar i år och genomförs i samarbete med internationella partner.

Finländsk expertis utnyttjas i rättsstatsarbetet

Rättsstatscentret samlar finländsk expertis om rättsstatens principer från olika universitet, statsförvaltningen, rättsväsendet och det civila samhället.

Finländare har redan länge deltagit i insatser för att utveckla rättsstaten i utvecklingsländer. En av idéerna bakom Rättsstatscentret är att samla dessa erfarenheter för att sedan dela dem med andra.

Vid seminariet talade ytterligare två experter som utmärkt sig i internationella uppdrag: direktören för Människorättscentret Sirpa Rautio och kriminalöverkommissarie Thomas Elfgren.

Sirpa Rautio berättade bland annat om sina erfarenheter i Kosovo. När insatsen var som störst deltog 80 finländska experter på civil krishantering, av vilka en del deltog i EU:s rättsstatsinsats.

Thomas Elfgren berättade om sitt deltagande i de rättegångar som ingick i sannings- och försoningsprocessen efter folkmordet i Rwanda.

 

Jussi Kanner och Laura Torvinen

Jussi Kanner är inspektör och Laura Torvinen ledande sakkunnig vid utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning.