Polisen har avbrutit undersökningen om informationsläckan vid utrikesministeriet

Polisen beslutade den 2 september avbryta aktiva åtgärder för att utreda informationsläckan utifrån utrikesministeriets begäran om utredning. Utrikesministeriet lämnade den 17 december 2019 en begäran om utredning till polisen angående handlingar som läckts till offentligheten.

Ministeriet bad polisen utreda om ett brott begåtts då sekretessbelagda uppgifter (säkerhetsklass 4, OffL 24.1 §) hade överlåtits till medierna.

Polisen avbröt förundersökningen med stöd av 3 kap. 13 § i förundersökningslagen eftersom polisen inte fått tillräcklig utredning om den brottsmisstänktes identitet, och den misstänktes identitet inte går att utreda med sedvanliga och ändamålsenliga metoder med beaktande av ärendets natur. Enligt slutsatsen från förundersökningen har sekretessbelagd information inte läckts ut eftersom polisen inte fått någon utredning om vad som varit sekretessbelagt och på vilka grunder.  
 
I beslutet får inte sökas ändring genom besvär. 
 

Mer information: 

  • Ari Uusikartano, dataförvaltningsdirektör, tel. 050 559 9137
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi