Pandemin har framhävt vikten av frihet på internet

För att kunna avvärja en pandemi behövs tillgång till faktabaserad information på internet. Hur ska vi överbygga den digitala klyftan när det gäller utsatta grupper? Hur kan vi försvara rättsstaten och de mänskliga rättigheterna under undantagsförhållanden? De här frågorna diskuteras med utgångpunkt i ett ställningstagande av organisationen Freedom online coalition.

Regeringar får inte använda coronapandemin som täckmantel för att inskränka yttrandefriheten och rätten till inflytande. Tillgången till internet måste tryggas och man bör ingripa i innehållet endast om det är nödvändigt med tanke på konventionerna om de mänskliga rättigheterna och enligt lagen. Allt våld mot och trakasserier av människorättsförsvarare bör motarbetas. Avbrott och störningar av internet måste sluta. Tillfälliga åtgärder ska vara tillfälliga och demokratiskt beredda.

Detta är kontentan i ställningstagandet av Freedom online coaltion om tryggande av frihet på internet under coronapandemin. Det är det första ställningstagandet av en mellanstatlig organisation om coronapandemin och den digitala utvecklingen. 

Företrädare för de länder som berett ställningstagandet, det vill säga Kanada, Finland och USA, förde en diskussion om friheten på internet med företrädare för människorättsorganisationer den 8 juni 2020. Chefen för utrikesministeriets politiska avdelning, Mikko Kinnunen, var en av talarna. 

Också under undantagsförhållanden behövs de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen

Närmare 90 länder har infört olika grader av undantagslagstiftning, så oron över hur de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratin ska tryggas är inte obefogad. Det viktiga är att åtgärderna verkligen är nödvändiga enligt människorättsnormerna och att de har en klar tidsfrist. Regeringarnas åtgärder ska grunda sig på lag och övervakas av det allmänna.  

Dessa principer blev aktuella i Finland när resor mellan Nyland och det övriga landet begränsades. 

Kinnunen framhöll vikten av förtroende mellan medborgare och myndigheter när man motarbetar pandemin. 

”Det sker bäst i en öppen demokrati, genom öppen kommunikation och med respekt för de mänskliga rättigheterna. Eftersom pandemin är global behövs även internationellt samarbete. Lärdomar som dras måste förenas och nationella och internationella åtgärder samordnas. Vi behöver internationellt ledarskap mer än någonsin”, sade Kinnunen. 

Den digitala klyftan oroar

För att pandemin ska kunna bekämpas behöver vi tillgång till internet i hela världen för att kunna sprida faktabaserad information. Den digitala klyftan och tudelningen, inom och mellan länder, kan förvärra och förlänga pandemins förlopp. 

De befolkningsgrupper och personer som har det sämst ställt har också det svagaste hälsoskyddet och på så vis är dödligheten också störst bland dem. Pandemin ökar ojämlikheten.

Har regeringar rätt att ta bort felaktig och skadlig information i sociala medier? Och vad är företagens egna rättsliga ansvar? 

Enligt dem som deltog i diskussionen är det en tudelad fråga. Desinformation ska motarbetas men om regeringar har makt att manipulera innehåll på internet kan det leda till mer omfattande censur. 

Mikko Kinnunen berättade om Finlands erfarenhet av att frivilligt samarbete mellan myndigheterna, internetleverantörer och sociala medier.  
Pandemin har satt fart på övervakningen av medborgarnas hälsa och rörelser.  Enligt diskussionsdeltagarna måste övervakningen bottna i öppen offentlig beredning, frivillighet och demokratiskt överinseende.

Ytterligare information

Rauno Merisaari, ambassadör, och Jatta Jämsén, ansvarig tjänsteman, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter


Freedom online coalition är en organisation som består 31 staters regeringar. Koalitionen har som mål att främja respekten för och tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna online. Tillgången till internet ska vara fri och säker. 

Finland kommer att inneha ordförandeskapet i organisationen 2021. Förberedelserna inför ordförandeskapet är på gång och enligt utrikesministeriets ambassadör för mänskliga rättigheter Rauno Merisaari har Finlands bland annat för avsikt att framhålla vikten av frihet på internet som en del av samhälleliga utvecklingsmöjligheter i synnerhet i Afrika. Finland vill också effektivera koalitionens påverkansarbete i det internationella beslutsfattandet. 

I slutet av 2021 kommer det att ordnas en omfattande internationell konferens i Finland.