Vattenprojektet i västligaste Nepal anpassas till coronaläget

Rent vatten och god handhygien är avgörande för att hindra coronavirusets spridning. Vattenförsörjningsprojektet i provinsen Sudurpashchim i västligaste Nepal, som får stöd av Finland och EU, förbättrar tillgången till vatten och sanitet i glesbygden – också under den pågående pandemin.

Ett av de viktigaste målen med Finlands utvecklingssamarbete i Nepal är att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet. Finlands stöd riktas speciellt till de mest utsatta folkgrupperna och när det gäller vattenförsörjningen beaktas särskilt behoven hos kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättning.

Tillgången till rent vatten förbättrar bybornas hälsa, deras livsmedelsförsörjning och utkomst. Mer än 350 000 nepaleser gynnas av vattenförsörjningsprojektet i provinsen Sudurpashchim, som får stöd både av Finland och av EU. Foto: Pertti Anttinen/UM.

Målet är att nepaleserna själva ska kunna bygga upp och förvalta vattenförsörjningen

Vattenförsörjningsprojektet är inriktat på glesbygden i den västliga provinsen Sudurpashchim, där bristerna i vattenförsörjningen och saniteten är störst. Här finns också få andra biståndsgivare.

Projektet är inne i sin tredje fas. Målet är nu att förbättra utbudet på vattenförsörjning och sanitet men också att utveckla olika näringar i tio nepalesiska distrikt.

Projektet ska också utveckla planeringen av vattenanvändningen. Målet är att kommuner och byar ska kunna bygga upp och upprätthålla sin vattenförsörjning självständigt när projektet avslutas.

Bättre vattenförsörjning har flera positiva följder i invånarnas liv. Byborna kan odla och vattna sina odlingar tack vare vattnet. En del av skörden kan de sälja och på så vis förbättra sin utkomst. Tillgången till vatten är över lag en förutsättning för att distriktens invånare ska kunna uppnå bättre livsmedelstrygghet och nutrition.

Uppskattningsvis gynnas mer än 350 000 nepaleser av projektet.

Finland stöder vattenförsörjningsprojektets tredje fas med 15 miljoner euro under perioden 2016–2022. Europeiska unionen stöder projektet med 20 miljoner euro 2016–2022.

Redan i sin nuvarande fas har projektet gett upphov till bättre vattenförsörjning för 189 000 människor, hushållsträdgårdar för 212 000 människor och bevattningssystem för 27 000 människor.

Projektet i västliga Nepal har redan gett 189 000 människor bättre vattenförsörjning. Stödet fokuseras till den nepalesiska glesbygden där bristerna i vattenförsörjningen är störst. Foto: Tuukka Ervasti/UM

Kreativa lösningar krävs för anpassningen till coronaläget

Det har varit nödvändigt att anpassa vattenförsörjningsprojektet till de exceptionella förhållanden som orsakats av coronapandemin. Man har till exempel ökat utdelningen av hygienprodukter, såsom tvål och handsprit, och effektiverat informationen med hjälp av reklaminslag på radio.

”Byggarbetet inom projektet har fortsatt trots utegångsrestriktionerna. Man bygger vidare med beaktande av trygga avstånd, och byggarbetarna har ansiktsskydd. Vi har också varit tvungna att hitta på kreativa lösningar för till exempel den offentliga revisionen”, berättar Sara Alanen som är Nepal-inspektör vid utrikesministeriet.

Enligt bestämmelserna ska det ordnas offentliga samråd i samband med revisionen av byggprojekt, och det är obligatorisk närvaro. Nu har det emellertid inte varit möjligt att ordna dessa möten. I stället har revisionsuppgifterna lämnats på en offentlig plats där alla inblandade parter i tur och ordning kunnat studera dem och underteckna att de tagit del av räkenskaperna. För dem som inte kan läsa finns en person på plats som kan förklara siffrorna.

Rent vatten och sanitet viktigare än någonsin

Tillgång till vatten och sanitet är grundförutsättningar för ett värdigt liv, och behovet av dessa har inte försvunnit i och med coronapandemin tvärtom.

Rent vatten och hygien samt fysiskt avstånd mellan människor är avgörande för att stoppa spridningen av viruset.

Finland har kompetens på hög nivå när det gäller vatten och därför har just vattenförsörjning en central roll i Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbetet. I och med coronapandemin finns det ett större behov än någonsin för Finlands vattenkompetens.

Vattenförsörjningsprojektet i Nepal har gett lovande resultat och är i dessa tider ett synnerligen viktigt och aktuellt projekt.

Maisa Borg

Skribenten arbetade som informatör vid utrikesministeriets kommunikationsavdelning.