Fyra av fem finländare anser att utvecklingssamarbetet fortfarande är viktigt

Fyra av fem finländare säger att utvecklingssamarbetet är viktigt trots det exceptionella året. Människorna är av den åsikten att på grund av coronapandemin borde man fokusera utvecklingssamarbetet mer på hälso- och sjukvården och utbildningen. Detta framgår av en opinionsundersökning som Taloustutkimus gjort för utrikesministeriet.

Totalt 78 procent av dem som deltog i undersökningen säger att utvecklingssamarbetet är mycket eller ganska viktigt. Det starkaste stödet finns bland personer under 25 år och högutbildade.

Understödet har sjunkit jämfört med i fjol då 89 procent av svarspersonerna ansåg att utvecklingssamarbetet var mycket eller ganska viktigt.

”Trots det ovanliga året får utvecklingssamarbetet brett understöd och arbetets genomslagskraft bidrar starkt till en positiv inställning. Det internationella samarbetet är viktigare än någonsin”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari

Drygt hälften av svarspersonerna är av den åsikten att coronapandemin inte har förändrat inställningen till utvecklingssamarbetet. En femtedel säger sig vara mer positiva och en femtedel mer negativa.

Fyra av fem anser dock att utvecklingssamarbetet borde riktas på ett annat sätt på grund av coronapandemin. Mest vill finländarna satsa på hälso- och sjukvården, utbildningen samt vatten- och sanitetssystemen. 

Hälften av svarspersonerna säger att utvecklingssamarbetet är ett effektivt sätt att bekämpa coronapandemins konsekvenser i utvecklingsländerna.

Utbildning och multilateralt samarbete  de viktigaste enligt finländarna

I opinionsundersökningen ingick en öppen fråga där svarspersonerna fick uppge inom vilka områden av utvecklingssamarbetet Finland enligt dem har mest att ge. Här var utbildning, kunnande och yrkeskompetens klart nummer ett (45 procent).

De viktigaste samarbetsformerna är däremot multilateralt samarbete och det samarbete som görs via EU. Med multilateralt utvecklingssamarbete avses arbete som sker till exempel via FN eller utvecklingsfinansieringsinstituten, såsom Världsbanken. Det internationella beskattnings-, miljö- och klimatsamarbetet ingår också i det multilaterala samarbetet.

I undersökningen deltog 1 071 personer runt om i Finland. Intervjuerna gjordes i september 2020. Hälften av intervjuerna var personliga besöksintervjuer och den andra hälften distansintervjuer via en internetpanel. Den statistiska felmarginalen är 3 procentenheter med en konfidensgrad på 95 procent.

Ytterligare information om

-    undersökningen: Juho Rahkonen, direktör för forskning och kundrelationer, Taloustutkimus, tfn 050 375 9008, juho.rahkonen@taloustutkimus.fi
-    förfrågningar om intervjuer med minister Skinnari: Tiina Vainio, specialmedarbetare, tfn 050 524 6559, tiina.vainio@formin.fi
-    undersökningsrapport: Finländarnas åsikter om utvecklingssamarbete 2020(Öppnar nytt fönster)