Misstankar om missbruk utreds i Zambia

Misstankar om att statsförvaltningen missbrukat biståndsmedel gör läget spänt i Zambia.  Enhetschef Juha Savolainen som ansvarar för samarbetet mellan Finland och Zambia förklarar situationen.

 Vad pågår i Zambia, Juha Savolainen?

”Det har framkommit oklarheter i användningen av offentliga medel inom flera sektorer i Zambia. Just nu pågår utredningar som gäller utbildningssektorn, hälsovården och den sociala sektorn. Den av dessa som främst berör Finland är den sociala sektorn eftersom vi gett finansiellt stöd till utvecklingen av systemet för social inkomstfördelning.

Vi följer läget med en viss oro. Zambia är ett av våra långvariga partnerländer och under de senaste åren har vi sett flera tecken på positiv utveckling. Till exempel har landets ekonomi vuxit med 3–7 procent per år under de senaste tio åren.

Kom de här problemen som en överraskning?

”Utvecklingen i Zambia har också orsakat besvikelser under de senaste åren. Politiken domineras av en kraftig motsättning mellan regeringen och oppositionen och det verkar som att landet redan nu gått in för en maktkamp i väntan på valet 2021.

Korruption och skuldsättning är stora problem, vilket säger en del om regeringens verksamhet.  Korruptionsskandalerna har blivit allt vanligare och synligare. Ledande politiker har avskedats eller avgått på grund av korruptionsmisstankar.”

Gäller problemen samarbetet mellan Finland och Zambia?

”Av de aktuella problemen berörs Finland i främsta hand av misstankarna om missbruk inom sektorn för social trygghet. Finland stöder genomförandet av Zambias nationella politik för social trygghet som en del av utvecklingssamarbetet mellan länderna. Arbetet finansieras genom stödprogrammet för sociala inkomstöverföringar och FN:s program för social trygghet. Nu har det kommit fram att en del av de bidrag som fördelats genom sociala inkomstfördelningar inte nått de avsedda hushållen. Det är Zambias socialministerium som ansvarar för programmets genomförande.

I ett vidare perspektiv påverkar givetvis dylika problem och de allmänt besvärliga förhållandena vårt arbete och våra möjligheter att samarbeta med den zambiska statsförvaltningen.

Vad gör Finland nu? 

”Finland har lagt sitt stöd till programmet för social trygghet på is och meddelat att tidigare utbetalda medel inte får användas inom programmet. Misstankarna och vilka summor det gäller reds nu ut tillsammans med Sverige, Irland och Storbritannien. Ansvaret för att utreda själva förbrytelserna ligger hos Zambias behöriga myndigheter, och Finland stöder deras arbete.

Finlands stöd har betalats till biståndsgivarnas gemensamma pott där det också ingår zambiska budgetmedel. Zambia har själv stått för 2/3 av programmets kostnader. ”

Betyder misstankarna att allt stöd är bortkastat?

”Nej. Genom stödet har vi lyckats stärka den sociala tryggheten för Zambias fattigaste befolkning. De allra fattigaste och mest sårbara hushållen har dragit nytta av programmet, i synnerhet kvinnor och flickor.

Med hjälp av programmet som pågått i cirka fyra år har fattigdomen minskat i målområdena. Direkta inkomstöverföringar värda ca tio euro har styrts till utvalda fattiga familjer. Den sociala tryggheten hjälper människorna att ta sig igenom de svåraste situationerna, när de blir arbetslösa eller skörden misslyckas. Stödet ges till dem som är svagast, fattigast och mest marginaliserade, dvs. till dem som är i störst behov av ett socialt skyddsnät.”

Även i stödprogrammet för jordbrukare har det uppdagats problem. Hur framskrider utredningen av dessa?

”Jordbrukarförbundet betalade tillbaka den första andelen av de missbrukade medlen i början av sommaren. För närvarande håller man på och reder ut när och hur förbundet ska klara av att betala tillbaka resten.

Påverkar allt detta Finlands och Zambias samarbete i framtiden?

”Finland och Zambia förde samarbetsförhandlingar förra året och kom överens om att gradvis frångå utvecklingssamarbetet och utveckla våra relationer i en mer mångsidig riktning. Det traditionella utvecklingssamarbetet övergår med andra ord till annat samarbete, främst handel.

Under övergångsperioden stöder Finland fortsättningsvis utvecklingen av den zambiska privata sektorn. Det möjliggör mer omfattande ekonomiskt samarbete i framtiden. Stödet till den privata sektorn kanaliseras inte genom statliga system.”