Ministrarna har hållit samråd med medborgarorganisationerna om Finlands FN-politik

Utrikesminister Pekka Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari höll den 21 oktober samråd med medborgarorganisationer om målen och prioriteringarna för Finlands FN-politik under FN:s generalförsamlings 75:e sessionsperiod. På grund av den pågående coronapandemin ordnades mötet undantagsvis virtuellt.

Regelbaserad och multilateral verksamhet

Utrikesminister Haavisto betonade i sitt tal att det är viktigt att främja ett regelbaserat internationellt system och ett multilateralt samarbete och att stärka FN:s förmåga att bemöta de globala utmaningarna. Haavisto anser att FN har klarat av coronapandemin relativt bra tack vare generalsekreterare Guterres starka stöd. 

Utrikesministern påminde om att konfliktförebyggande och fredsmedling är viktigt också under en pandemi. Det nya fredsmedlingscentret vid utrikesministeriet är ett centralt verktyg för att stärka Finlands fredsmedlingsarbete. Haavisto betonade också betydelsen av främjandet och försvarandet av de universella mänskliga rättigheterna och systemet för mänskliga rättigheter. Främjandet av jämställhet mellan kvinnor och män ingår i all FN-verksamhet. 

Finland påverkar genom sina styrkor

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Skinnari betonade i sitt anförande betydelsen av det internationella samarbetet. Enligt minister Skinnari borde Finland öka sina påverkningsmöjligheter i FN genom att använda Finlands styrkor och expertis för att främja hållbar utveckling, klimatåtgärder, kvinnors och flickors och funktionshindrades rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa samt innovationer och digitalisering.

Företrädarna för medborgarorganisationerna hade möjlighet att ställa frågor under samrådet.  Företrädarna uttryckte sin tacksamhet över Finlands effektiva arbete i FN och samarbetet med medborgarsamhället. Det är dock viktigt att se till att medborgarsamhället har möjlighet att påverka också under pandemin och att främja dessa möjligheter. 

Ungas delaktighet bör främjas

I organisationernas anföranden betonades bland annat de mänskliga rättigheterna, i synnerhet inkluderandet av funktionshindrade och rättigheterna för barn, unga och flyktingar. Man berömde Finlands långsiktiga arbete för främjandet av rättigheterna gällande sexuell och reproduktiv hälsa, och önskade att arbetet fortsätter. Organisationerna ansåg också att man borde beakta ungas rättigheter bättre och öka ungas delaktighet.  

Diskussionerna handlade också om utbildning och digitala innovationer, som är Finlands styrkor, och om klimatet och den biologiska mångfalden, utvecklingsländernas återhämtningsmöjligheter och militär nedrustning.