Frågor och svar om ambassadernas kundservice och inresetillstånd

Suomen edustustot ovat toimineet koko koronapandemian ajan. Paikallisten viranomaisten rajoitukset ja kunkin maan tautitilanne ovat asettaneet toiminnalle ja asiakaspalvelulle rajoituksia ja vaatineet huomattavia lisätoimenpiteitä, jotta terveysturvallinen asiakaspalvelu on voitu mahdollistaa. Edustustojen asiakaspalveluun on voinut olla yhteydessä normaalisti sähköpostitse tai puhelimitse.

På denna sida finns svar på följande vanliga frågor: 

Behandlingen av ansökningar

Att lämna ansökan till ambassad

Andra frågor

Behandlingen av ansökningar

Varför kan inte Finlands ambassader och konsulat erbjuda kundservice som vanligt?

Finlands beskickningar har arbetat under hela coronapandemin. De lokala myndigheternas restriktioner och epidemiläget i varje land har ställt upp hinder för verksamheten och kundservicen, och det har krävts en stor mängd extra åtgärder för att kundservicen kunnat ordnas på ett tryggt sätt med tanke på hälsosäkerheten. Det har varit möjligt att kontakta beskickningarnas kundservice per e-post och telefon.

Varför är behandlingen av ansökningar överbelastad?

I vanliga fall är det en extern tjänsteleverantör som tar emot en betydande del av uppehållstillstånds- och visumansökningarna. Företaget skickar sedan ansökningarna till beskickningen i elektroniskt format. Den externa leverantören lade tillfälligt ned sin verksamhet på grund av coronapandemin och beskickningarna har enligt bästa förmåga försökt sköta emottagandet av ansökningar, utöver alla sina andra uppgifter. Beskickningarnas lokaler och personalresurser är begränsade. 

På flera orter har vi nu igen kunnat anlita de externa tjänsteleverantörerna, vilket underlättar situationen. Vid många beskickningar har köerna nu åtgärdats, men vid vissa andra arbetar vi fortfarande på att förkorta köerna.

Varför har behandlingen av till exempel familjeåterföreningar fördröjts?

Fastän servicen tillfälligt lades ned på grund av pandemin har det oavbrutet kommit in ansökningar genom det digitala systemet för uppehållstillstånd (EnterFinland). För att dessa ansökningar ska gå vidare krävs det personliga besök vid beskickningens kundtjänst, bland annat för att kontrollera den sökandes identitet och ta upp biometriska uppgifter. Eftersom det endast finns ett begränsat antal tider att boka till kundtjänsten och det finns ett stort antal sökande, som lämnat in sin ansökan elektroniskt, i kö, har processen tyvärr dragit ut på tiden.

Varför anställer man inte fler personer vid beskickningarna för att åtgärda anhopningen av ansökningar?

Fler anställda skulle inte lösa problemet eftersom beskickningarnas lokaler av hälsosäkerhetsskäl inte rymmer större kundmängder. 

Dessutom försvårar eller rentav hindrar lokala reserestriktioner, och delvis bristen på flygförbindelser, utsändandet av personal. Interna reserestriktioner och lockdown påverkar också våra kunder i många länder, i det fall de måste resa inom landet för att komma till huvudstaden där ambassaden ligger.

Fastän Finland har 90 beskickningar runt om i världen, har vi inte representation i varje land. I vissa fall har andra länders reserestriktioner hindrat våra kunder från att resa från det land de bor till det land där Finland har en ambassad som kan sköta deras ärenden.

Att lämna ansökan till ambassad

Hur säkerställer ni att besök på ambassaden inte är riskabla med tanke på hälsosäkerheten?

Personliga ärenden kan i regel skötas så att man bokar tid på förhand, och på så vis begränsas antalet kunder inne på beskickningen. I väntrummet får det bara finnas en kund åt gången. Mellan kunderna vädras och desinficeras lokalen.

Varför får inte min partner visum till Finland, fastän regeringen fattat beslut som borde göra det möjligt?

Enligt statsrådets beslut om undantag till inreseförbudet tar alla finska beskickningar emot visumansökningar på basis av ett etablerat parförhållande från och med den 6 augusti 2020.

Pandemiläget kan emellertid orsaka tillfälliga, nödvändiga avbrott i beskickningarnas kundservice eller försvåra kundernas möjligheter att resa inom landet till den stad där beskickningen ligger. I många stater har flygtrafiken avbrutits på beslut av myndigheterna och då kan det vara praktiskt omöjligt att resa till Finland eller till ambassaden.

Beakta också att visumsökande, oberoende av regeringens beslut, ska fylla alla Schengens viseringskrav, precis som under normala förhållanden. Det slutgiltiga beslutet om en person får komma in i Finland fattas av Gränsbevakningen vid gränsen.

Om Finland inte har en beskickning i det land där den visumsökande är bosatt, läs nästa fråga.

Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i ett visst land, kan inte visumansökan lämnas in till ett annat lands ambassad?

Ett Schengenland kan representera ett annat Schengenland i viseringsfrågor om länderna ingått ett avtal om detta. På grund av coronapandemin har emellertid alla avtal upphävts tillsvidare från och med den 19 mars 2020. Alla EU-staters ambassader befinner sig i samma svåra sits. Därför har möjligheten att få sitt ärende behandlat vid ett annat lands ambassad varit liten.

Finland har jobbat för att finna en gemensam lösning tillsammans med Schengenländerna. I väntan på den gemensamma lösningen har Finland föreslagit bilaterala arrangemang för representation i viseringsärenden. Eftersom uppehållet i avtalen om representation i viseringsärenden fortsätter, är Finlands linje när det gäller visumansökningar av personer som hör till den så kallade undantagsgruppen, att från fall till fall be ett annat lands ambassad att hantera ärendet. Till undantagsgruppen hör bland annat de som ansöker om visum på basis av etablerat parförhållande eller familjeband. Läs vidare anvisningar.

Det land som representerar Finland fattar alla beslut gällande viseringsprocessen utifrån viseringskodexen och sina egna nationella krav och anvisningar. Anvisningarna fastställs av centralförvaltningen i huvudstaden, och ambassaderna måste följa centralförvaltningens anvisningar. Det finns alltså en risk att det land som tar emot visumansökningar för Finlands del inte tar emot ansökningar av personer i undantagsgruppen, om ansökan inte fyller alla krav i landets nationella anvisningar, fastän Finland skulle ta emot ansökan i motsvarande situation. Det är uteslutande det land som representerar Finland i viseringsärenden som beslutar om ansökan tas emot, behandlas och om visum beviljas. Finland kan inte påverka andra länders viseringsbeslut, fastän regeringen fattat beslut om specialgrupper.

Viseringsprocessen kan också vara lång och överbelastad för det land som representerar Finland och vi har tyvärr inga garantier för att landet tar emot eller hanterar en visumansökan.

Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i ett visst land, kan ansökan om uppehållstillstånd då lämnas in till ett annat lands ambassad?

Med några få undantag tar inte Schengenländerna emot ansökningar om uppehållstillstånd till ett annat land. Finland har upprepade gånger hört sig för om detta, men inget annat Schengenland har gått med på att sköta ärenden som rör uppehållstillstånd till Finland.

Medlemsstaterna har inte den tekniska beredskapen att spara och sända de biometriska uppgifter som behövs för ansökan, såsom fingeravtryck och fotografi, till andra länder system.

Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i ett visst land, kan man inte lämna in sin ansökan till någon extern tjänsteleverantör?

Från och med den 2 februari 2020 tillåter viseringskodexen att en extern tjänsteleverantör kan vara belägen i ett annat land än beskickningens stationeringsland. Inte en enda Schengenstat har ännu hunnit genomföra denna reform eftersom coronapandemin avbröt alla utläggningsprojekt. Utläggningen är en lång process. Den externa tjänsteleverantörens anställda utbildas i de finska inresebestämmelserna och företaget ska ha de tekniska förutsättningarna att ta upp biometriska uppgifter och överföra dem till Finlands viseringssystem. Den externa tjänsteleverantören kan med andra ord inte ta emot visumansökningar till Finland utan ett avtal, anpassning av it-systemen och utan möjlighet att överföra data till det finska viseringssystemet.

I vissa länder har ambassaden inte kunnat ta emot sökande som behöver tolk under sin intervju för uppehållstillstånd. Varför det?

Det beror på lokaler som inte lämpar sig för pandemiläget. Tolken sitter vanligtvis mycket nära kunden i ett litet rum. Då går det inte att garantera tillräckliga säkerhetsavstånd för vare sig kunden eller tolken.

Det är kö till Finlands ambassad i mitt hemland och jag kommer inte åt att lämna in min ansökan om uppehållstillstånd. Varför kan jag inte resa till ett annat land, som det finns flygförbindelser till, där det också finns en finsk ambassad? 

Enligt lagen om konsulära tjänster och förordning av republikens president har beskickningarna sina verksamhetsområden, och de betjänar människorna som bor inom det området. Inom sitt verksamhetsområde har beskickningen ingående lokalkännedom, till exempel om handlingar, kontakter till myndigheter och andra aktörer, och kapacitet att betjäna kunder på det lokala språket. 

Pandemin begränsar verksamheten vid alla Finlands ambassader och konsulat runt om i världen.

Andra frågor

Varför kan inte Finland i stället för Schengenvisum bevilja ett nationellt visum, som andra Schengenländer gör?

Finland har för närvarande inte något nationellt D-visum. Hösten 2020 har beredningen av lagstiftning om ett D-visum inletts i samarbete mellan myndigheterna och under utrikesministeriets ledning. 

Bryter inte den dåliga tillgången till inresetjänster i många länder mot finsk lagstiftning eller internationella avtal? 

Coronapandemin har lett till ett exceptionellt läge där alla tjänster inte går att ordna på samma sätt som under normala förhållanden.
Det är riksdagens justitieombudsman som övervakar lagligheten i utrikesministeriets verksamhet. Den som upplever att rättigheter kränkts kan klaga hos justitieombudsmannen. Justitieombudsmannen kan också på eget initiativ reda ut ett ärende.

Finns det några nya metoder som skulle underlätta sökande av visum och uppehållstillstånd eller resor över den yttre gränsen? 

Utrikesministeriet arbetar kontinuerligt för att den internationella rörligheten ska vara trygg även i framtiden. Digitalisering kan underlätta många processer.

Exempel på nya idéer är det nationella D-visumet, som nämns ovan, och möjligheten till intervjuer på distans. Utrikesministeriet arbetar för att främja båda dessa initiativ.