Ett globalt och öppet internet förebygger konflikter och stärker de mänskliga rättigheterna

År 2021 har Finland varit ordförande för organisationen Freedom Online Coalition. Ordförandeskapet kulminerade i början av december i ett ministermöte med utrikesminister Pekka Haavisto som värd. Under mötet diskuterades läget och framtiden för ett öppet och säkert internet.

Freedom Online Coalition är den viktigaste globala mellanstatliga organisationen som verkar för de mänskliga rättigheterna på internet. I sin verksamhet fokuserar organisationen på att utveckla regelverket för internet och digitalisering, på diplomatisk samordning och samarbete med det civila samhället, forskarsamhället och företagen.

Under Finlands ordförandeskap har organisationens synlighet ökat i FN:s råd för mänskliga rättigheter, organisationens diplomatnätverk har sammanträtt i Genève (FN:s råd för mänskliga rättigheter), Paris (Unesco) och New York (FN). Det sistnämnda mötet ordnades i samarbete med Förenta staterna. Finland och Österrike har tagit initiativ till en arbetsgrupp i Silicon Valley, som främjar nätverk med företagsvärlden. Freedom Online Coalitions dialog med afrikanska medlemsländer och med Afrikanska unionens människorättsaktörer har stärkts genom olika evenemang i Afrika.

Under ministermötet diskuterades förändringarna i internetvärlden under de senaste tio åren

Utrikesministrarna från så gott som alla Freedom Online Coalitions 34 medlemsländer samlades till ministermötet för att diskutera ett fritt, öppet och rättvist internet. Den digitala revolutionen har skapat nya möjligheter till demokratiskt deltagande. Tack vare internet och digital teknik har det skapats nya sätt att tjäna sitt levebröd och få information. Det har utvecklats plattformar för påverkan där många olika röster kan göra sig hörda. Där kan medborgarna lättare ifrågasätta missförhållanden och orättvisor i samhället.

Fastän mängden internetanvändare ökar finns det fortfarande en digital klyfta. Desinformation, mobbning och trakasserier på nätet, som drabbar bland annat kvinnor och ungdomar särskilt hårt, undergräver förtroendet för internet och för demokratin. När auktoritära stater använder internet för politiska syften är det viktigt att effektivt och i samråd med olika aktörer försvara ett internet där de mänskliga rättigheterna tillgodoses. 

Freedom Online Coalition är viktigare än någonsin

Utrikesminister Pekka Haavisto, som var värd för mötet, konstaterade att Freedom Online Coalitions roll som försvarare av de mänskliga rättigheterna nu är viktigare än någonsin. Bristande digital jämlikhet är inte ett problem enbart i förhållandet mellan det globala norr och syd, utan också inom Finland. Det är viktigt att beakta hur olika befolkningsgrupper, till exempel äldre, har tillgång till tjänster när samhället digitaliseras.

Om internet är öppet och kompatibelt kan det förebygga globala motsättningar och stärka den regelbaserade internationella ordningen och respekten för de mänskliga rättigheterna.

Freedom Online Coalition grundades 2011 på initiativ av Förenta staternas dåvarande utrikesminister Hillary Rodham Clinton och Nederländernas utrikesminister Uri Rosenthal. I sitt öppningstal vid årets ministermöte kritiserade Clinton kraftigt de stora it-företagen och konstaterade att de gör det möjligt för auktoritära stater att begränsa medborgarnas rättigheter. Genom sin verksamhet döljer företagen också kränkningar av de mänskliga rättigheterna för sina egna ekonomiska intressen.

Clinton betonade vikten av att Freedom Online Coalition fortsätter sin verksamhet när världen förändras och behovet av att försvara demokratin mot växande auktoritära regimer ökar.

I paneldiskussionen betonades att man i framtiden i allt högre grad ska upprätthålla förbindelser med länder som kämpar mot maktmissbruk på nätet. Det är också viktigt att knyta kontakter i utvecklingsländer och med företag, det civila samhället och forskarsamhället. Det är bra om Freedom Online Coalition vid behov kan ta ställning i situationer när de mänskliga rättigheterna kränks i något land.

Helsingforsdeklarationen tar sikte på en jämlikare värld på 2020-talet

Vid ministermötet offentliggjordes Helsingforsdeklaration (Freedom Online Coalition 10th Anniversary Helsinki Declaration), som ska styra organisationens verksamhet under 2020-talet. I deklarationen, som utarbetats under Finlands ledning, bekräftar medlemsländernas utrikesministrar sitt engagemang för att försvara de mänskliga rättigheterna på internet.

Medlemsländerna försvarar kraftfullt ett öppet, fritt och tryggt internet för alla och framhåller att digitaliseringen bör beakta de mänskliga rättigheterna. Länderna främjar dessa mål genom kraftigare påverkan i FN-organen och i regionala forum för mänskliga rättigheter och genom att fördjupa samarbetet med organisationens rådgivande nätverk.

Kanada är ordförandeland i Freedom Online Coalition 2022. Under sitt ordförandeskap fokuserar Kanada särskilt på tillgång till internet, digital läskunnighet, medborgarinflytande och en säker webbmiljö för alla.

Läs mer om Finlands ordförandeskap på utrikesministeriets webbplats