Världens länder samlas till FN:s vattenkonferens efter mer än 40 år

Det har gått 46 år sedan den senaste vattenkonferensen. Antti Rautavaara, utrikesministeriets särskilda representant för vattenfrågor, förklarar vad FN:s vattenkonferens den 22-24 mars handlar om och hur vattenfrågorna hänger ihop med säkerhetspolitiken.

Antti Rautavaara, utrikesministeriets särskilda representant för vattenfrågor.

Vad är vattenkonferensens syfte?

Vatten är en förutsättning för allt liv och en gemensam tillgång för oss alla. Rent vatten är också ett centralt mål för hållbar utveckling. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är också en förutsättning för att de övriga målen för hållbar utveckling ska nås. I beredningen av vattenkonferensen deltog utöver representanter för stater också ett stort antal företrädare för civilsamhällesorganisationer, unga och till exempel grupper av personer med funktionsnedsättning.    

Konferensen avslutas med en presentation av en vattenagenda (Water Action Agenda). Vi bjuder in ett flertal olika aktörer för att teckna under åtagandena: företag och gemenskaper, såväl byalag som storföretag.    

Vad är Finlands mål på mötet? 

Finland och Afrikanska unionen ordnar ett sidoevenemang med vatten, säkerhet och fred i Afrika som tema. 

Befolkningstillväxten är snabbast på den afrikanska kontinenten, men vattenresurserna ökar inte. Klimatförändringar orsakar extremt väder, såsom kraftiga regn, torka och buskbränder, som är ett tecken på störningar i vattnets kretslopp. Vattenförvaltning är en politiskt känslig fråga i många afrikanska länder.  

Vatten har varit ryggraden i Finlands utvecklingssamarbete. Finansieringen för vattensektorn har minskat länge trots att klimatförändringarna har ökat behoven och effekterna av vattenbristen också rör oss finländare. 

I Finland ses vattnet allt mer som ett av de utrikes- och säkerhetspolitiska verktygen samtidigt som de vattenrelaterade tvisterna och konflikterna blir vanligare. Vatten är också en sammanförande länk, en samlande kraft som gör en rättvis hållbar utveckling möjlig.

Hur ser man på vattenfrågorna i Finland och ute i världen?

I Finland är många av den åsikten att vattenfrågorna är under kontroll och att vi har rika vattenresurser. Vår vattenkompetens har långa anor, men inte ens vi har råd att vara självbelåtna i vattenfrågor. Vi måste ta hänsyn till vattenfrågorna när vi prioriterar politiska värden och resurser.

Finländarnas konsumtionsval inverkar på vattenbristen i världen. Vattnet sträcker sig över gränserna i hav och floder och i atmosfären, men också i de produkter och tjänster som vi använder. Omkring 70 procent av vår vattenförbrukning sker utanför våra gränser i företagens värdekedjor. Jordbruket, livsmedelsproduktionen och även tillverkningen av vardagliga konsumtionsvaror som elektronik, kräver vatten. En stor del av vårt vattenfotavtryck bildas ute i världen.

Över 180 länder i världen förespråkar ett internationellt system för vattenförvaltning. Tiotals länder är också negativa till att finna lösningar på internationellt plan eftersom de har ett fördelaktigare uppströmsläge med tanke på gränsvattnen.

Finland är en föregångare när det gäller internationella regler och gränsvattensamarbete för att främja en rättvis och skälig användning av vattenresurser. Det finns två globala FN-konventioner som kommit till med Finlands omfattande medverkan: 1997 års vattendragskonvention och 1992 års gränsvattenkonvention som utarbetats inom FN:s ekonomiska kommission för Europa.