Skolorna börjar i Finland – hur är det i partnerländerna inom utvecklingssamarbetet?

På grund av coronapandemin blir barn och unga runtom i världen utan undervisning. Finland stöder ordnandet av undervisning i partnerländerna inom Finlands utvecklingssamarbete.

En pojke studerar vid bordet och en radio står på bordet
Med stöd av Finland har man i partnerländer inom utvecklingssamarbetet producerat material för självstudier efter att skolorna stängt på grund av coronaviruset. I Jankinagar i Nepal lyssnar tioåriga Hira Lal Raut via radio på ett studieprogram som erbjuds av organisationen Rädda Barnen. Bild: Krishan Prasad Dash/Save the Children 

Enligt uppskattningar kan upp till 10 miljoner skolelever komma att avbryta skolgången i förtid innan året är slut. Ännu fler skolelever riskerar att få sämre inlärningsresultat.

När skolornas verksamhet avbryts försvåras barnens matsäkerhet särskilt i det globala syd. För många barn är skolmåltiden dagens enda varma måltid. Uppskattningsvis cirka 350 miljoner barn har blivit utan skolmat på grund av coronapandemin.

Hur ser situationen ut när det gäller skolgången i partnerländerna inom Finlands utvecklingssamarbete? Vi tar en titt på hur Finland stöder ordnandet av undervisning i Etiopien, Moçambique, Myanmar och Nepal under undantagsförhållandena.

I Etiopien väntar slutprovet för en del elever

I Etiopien är skolorna fortfarande stängda, eftersom antalet coronafall fortfarande ökar. Slutproven väntar eleverna i årskurs 8 och 12, eftersom de inte blev av på våren. De övriga eleverna flyttas automatiskt upp till nästa årskurs.

Handtvättning och en liten flicka som tittar på kameran
Etiopiassa ohjeita koulujen turvalliseen avaamiseen valmistellaan parhaillaan. Kouluissa vesi-, hygienia- ja sanitaatiotason nostaminen on tärkeää. Kuva: Sai Väyrynen/UM

Med medel för utvecklingssamarbete stöder Finland skolgången i Etiopien på många sätt också under coronapandemin. Tack vare Finlands stöd förbättras hygienen i skolorna med hjälp av tappställen för vatten och genom upplysning. För att beakta specialgrupper förmedlar man coronainformation också med punktskrift och på teckenspråk.

Stödet bidrar till att göra undervisningen tillgänglig, för att barnen ska ha möjlighet att studera medan skolorna är stängda. Lektioner och undervisningsmaterial erbjuds i viss mån via tv och radio, men lärarnas uppgifter och självstudiematerial i olika läroämnen är av större betydelse. Även de som behöver särskilt stöd i inlärningen beaktas.

I Moçambique börjar skolgången stegvis

I Moçambique har alla skolor varit stängda sedan den 23 mars. Eleverna har deltagit i distansundervisning via radio och tv-program. På skolorna har man också kunnat hämta uppgiftspaket som lärarna sedan granskat.II

Tyhjä luokkahuone, jonka edustalla kaksi miestä tutkimassa
I Boane, Joaquim Chissano gymnasiet förbereder för ta emot studerande. Bild: Manuel Lobo/Consultores Hodi

Det har inte varit möjligt för alla att delta i distansundervisning, så ojämlikheten mellan eleverna ökar.

Skolorna borde öppna i oktober, om epidemiläget tillåter det. Presidenten meddelar beslutet om att öppna skolorna. Öppnandet av skolorna planeras stegvis så att man börjar med universitet och yrkesutbildning, och om läget så tillåter sker detta redan i september.

En yrkesövergripande arbetsgrupp bedömer för närvarande vid lärarutbildningsanstalter och gymnasier om de åtgärder som planerats för att förebygga coronaepidemin kommer att genomföras. Innan dess finns det många utmaningar att lösa för att barnens skolgång ska vara trygg: säkerhetsavstånden, handhygienen, tillgången till vatten, toalettfaciliteterna och ordnandet av studier i skift.

Finland stöder undervisningssektorn i Moçambique. Genom finansieringen av sektorprogrammet har man hittills stött planeringen och genomförandet av distansundervisning under undantagsförhållandena, produktionen av läromedel och anskaffningen av städredskap till läroanstalter.

Strikta säkerhetsåtgärder i skolor i Myanmar

I Myanmar återvände de första eleverna till skolan den 21 juli efter en paus på fyra månader. Skolstarten sker stegvis, och högstadieeleverna var de första som återvände till skolan efter sommarlovet, ungefär en och en halv månad senare än normalt.

Nuoret istuvat omissa pulpeteissa maskit ja visiirit kasvoilla
En del av Finlands stöd används till skolbidrag för barn i de fattigaste familjerna. Finansieringen är allt viktigare nu när familjernas ekonomiska situation har försämrats. Bild: Mra Thuzar/Unicef Myanmar

Lågstadieelever och studerande vid yrkesskolor och högskolor väntar ännu på sin tur. Startdatumet har ännu inte fastställts.

I högstadierna påbörjade man studierna under strikta försiktighetsåtgärder. Antalet officiellt bekräftade coronafall i landet är fortfarande litet, bara cirka 350. De knappa resurserna och kompetensen inom hälso- och sjukvården talar för en kraftig satsning på förebyggande åtgärder.

Eleverna har fått ansiktsmasker och visir, handhygienen har förbättrats och febern mäts när man kommer till skolan. Dessutom har klasstorlekarna minskats och eleverna delats in i skift. Utöver undervisningen i skolan tilldelas eleverna nu fler uppgifter för hemstudier.

Vid ministeriet bereds anvisningar om ett komprimerat undervisningsprogram för det exceptionella skolåret.

Finland stöder utvecklingen av Myanmars undervisningssektor med sammanlagt 5,7 miljoner euro år 2020. Finland är medordförande för undervisningssektorn och stöder undervisningsministeriet i att svara på den nya situationen.

Självstudiepaket som stöd i Nepal

I Nepal återvänder eleverna till skolararbetet i september, om coronaläget tillåter det. Elevinskrivningen inleds den 18 augusti. Skolorna har varit stängda sedan den 19 mars. Epidemiläget har ännu inte lugnat sig.

Föräldrar köar för att få skolböcker, några har masker
Unicef delade ut självstudiepaket till lågstadieelevers föräldrar i Bajura-området i västra Nepal. Bild: Unicef Nepal

Sedan juni har undervisningen förmedlats till eleverna via radio och tv, och på undervisningsministeriets webbplats finns rikligt med läromedel.

För skolelever i de mer avlägsna byarna, dit inte tv, radio eller internet så lätt når, har det producerats självstudiematerial i tryckt form. Dessutom har lärarna ställvis undervisat eleverna i smågrupper, med beaktande av säkerhetsavstånd. Privatskolor har erbjudit webbundervisning.

Finland har riktat särskilt stöd till Nepal på grund av coronaviruset, och det stöd som beviljats tidigare har delvis använts för att tillgodose de behov som uppstått på grund av epidemin. Tilläggsstödet på 2,5 miljoner euro till Nepals undervisningssektor är avsett för produktion av läromedel och utveckling av undervisningen under undantagsförhållandena.

Av Finlands stöd till Unicef har det i Nepal med anledning av coronaviruset styrts 300 000 euro till utveckling av undervisningen och 200 000 euro till vattensektorn. Finlands långvariga vattenresursprojekt har stor betydelse under epidemin, eftersom god handhygien då är särskilt viktig.

 

Hanna Päivärinta

Skribenten är informatör vid kommunikationsavdelningen. Texten har sammanställts i samarbete med sakkunniga inom utvecklingspolitik (utbildningsområdet) vid utrikesministeriet.