Coronaviruset sprider sig även i Afrika, och världsdelen klarar inte epidemin utan stöd från biståndsgivare

Mer än 30 afrikanska stater har rapporterat om fall av coronavirus. Reaktionerna på situationen har varit snabba, men att bekämpa epidemin är inte lätt och Afrika kommer att behöva hjälp med det, bedömer tjänstemän vid Finlands ambassader i Tanzania och Moçambique.

Ihmisiä kävelee kadulla Maputossa.
I Tanzania är det kulturellt svårt att hålla avstånd till andra människor. Bild från Maputo, Moçambique.

Tanzanias regering rapporterade om landets första fall av coronavirus den 16 mars, och fler fall har konstaterats efter det. Beredskapsåtgärder hade vidtagits redan innan sjukdomsfall konstaterades: människors kroppstemperatur mättes på flygplatserna och medborgarna informerades om vikten av att tvätta händerna, berättar ställföreträdande beskickningschef Heini Pulli vid Finlands ambassad i Dar es Salaam.

”Coronaviruset påverkade dock inte vardagen förrän de första fallen konstaterades i Tanzania. Regeringen bestämde bland annat att bussars ståplatser inte längre får användas, att skolorna ska hållas stängda i 30 dagar och att allmänna sammankomster är förbjudna. Dessutom har det utarbetats beredskapsplaner för hälso- och sjukvården”, säger Pulli.

I Tanzanias grannland Moçambique har man ännu inte bekräftat fall av coronavirus, men flera länder som gränsar till Moçambique har rapporterat om fall. Nödläge har utlysts i Sydafrika och Eswatini.

Det faktum att inga fall har rapporterats i Moçambique berättar förmodligen mer om svagheterna i landets hälso- och sjukvårdssystem än om landets coronavirussituation. Trots det har åtgärder redan vidtagits för att bekämpa epidemin: sammankomster med mer än 300 personer har förbjudits och enstaka skolor håller stängt i åtminstone två veckor.

”Moçambiques regering har agerat snabbt och beslutsamt och i gott samarbete med biståndsgivarna. Reserestriktioner och karantänbestämmelser infördes snabbt för de länder som drabbats hårdast av coronaviruset, bland dem flera EU-länder”, berättar ambassadrådet Markus Heydemann vid Finlands ambassad i Maputo.

I både Moçambique och Tanzania syns coronavirussituationen också i butikshyllorna, som folk tömmer i beredskap för eventuella begränsningar i rörelsefriheten och konsekvenser av att gränserna stängs. Moçambique och i synnerhet huvudstaden Maputo får nästan alla varor och livsmedel från Sydafrika, som redan har stängt flera gränsförbindelser med landet. Enligt nuvarande uppgifter kommer godstrafiken dock att fortsätta även i det fall att gränsstationerna stängs.

Isolering är inte möjlig

Att bekämpa coronaviruset och vårda de insjuknade är en enorm utmaning för Tanzania och Moçambique, som hör till världens fattigaste länder. Enligt Heini Pulli är det sannolikt att epidemin sprider sig i Tanzania trots försiktighetsåtgärderna.

"I Tanzania är det på grund av kulturen svårt att hålla avstånd till andra, eftersom familjerna ofta är stora och bor trångt. Också gemenskaperna är sammansvetsade. Hur kan man då isolera sig?”

Som man redan sett i Kina och Europa kommer hälso- och sjukvårdens bärkraft att medföra den största utmaningen även i Afrika. Hälso- och sjukvården i Tanzania, liksom i många andra länder i regionen, är redan i nuläget rätt svag.

”Tillgången till sjukhusvård, för att inte tala om intensivvård, är begränsad”, säger Pulli.

Också i Moçambique är situationen svår på grund av otillräcklig kapacitet inom hälso- och sjukvården, långa avstånd och medborgarnas bristfälliga kunskaper om till exempel handhygien. Också falsk information och rykten om coronaviruset som cirkulerar i sociala medier medför en utmaning i båda länderna.

Utomstående hjälp behövs

Många utvecklingsländer kommer att behöva hjälp i kampen mot coronaviruset. Tanzania vädjade redan i februari till biståndsgivarna om hjälp med de åtgärder i landets beredskapsplan som gäller hälso- och sjukvården. I Moçambique har de pågående programmen för utvecklingssamarbete inriktats på stöd till hälso- och sjukvården.

”Stöd från biståndsgivare behövs, och det kanaliseras i nära samarbete med biståndsgivarna inom hälsosektorn”, säger Markus Heydemann.

För närvarande koncentrerar sig beskickningarna nästan enbart på att följa coronavirussituationen. En stor del av alla finska beskickningars resurser har inriktats på att informera finländska turister om situationen både i stationeringslandet och i Finland och till att hjälpa turisterna att återvända till Finland.