Riktlinjen om finansiering av hållbar utveckling hjälper att uppnå FN-målen

Den nya riktlinjen gäller utrikesförvaltningens stöd för att finansiera hållbar utveckling via handelspolitiken, utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet.

Ett globalt avtal om FN:s mål för hållbar utveckling och finansieringen av utvecklingsåtgärderna undertecknades 2015. Enligt Addis Abeba-handlingsplanen åtog sig länderna att öka finansieringen genom nationella, internationella, privata och offentliga kanaler.

Industriländernas samarbetsorganisation OECD bedömde före covid-19-pandemin att det behövs sammanlagt 2,5 biljoner dollar per år i privat och offentlig finansiering för att målen ska kunna nås före 2030. På grund av pandemin är summan nu 4,2 biljoner dollar.

Finland har fastställt åtta mål för den pågående regeringsperioden för att trygga finansieringen av en global hållbar utveckling. Målen handlar om påverkansarbete i internationella organisationer och andra samarbetsforum, kanalisering av finansieringen och åtgärder som ingår i utvecklingssamarbetsprogrammen.

Sätt att nå målen är till exempel att inverka på OECD:s produktivitets- och effektivitetsarbete, WTO-avtalet om investeringar och på utveckling av EU:s finansiella instrument. Finland har målet att kanalisera utvecklingssamarbetets finansiella investeringar enligt målen och att främja partnerskap mellan offentliga och privata aktörer. Riktlinjen tar också upp åtgärder som rör jämställdhet mellan könen och skattefrågor.

All finansiering ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.