Hållbar handel gör världen bättre?

En ny enhet, det vill säga enheten för hållbar handel KPO-30, inledde i höstas verksamheten vid avdelningen för internationell handel. Enheten har till uppgift att bidra till frågor kring hållbar utveckling när det gäller handelsavtal och multilaterala organisationer.

Frågor som rör miljö, klimatförändringar, mänskliga rättigheter och arbetslivsnormer har redan länge varit en del av handelspolitiken, men under de senaste åren har de hamnat högst upp på listan över prioriterade områden inom handelspolitiken. Nu vill man lägga mer fokus på dem och därför ska dessa frågor nu skötas i en egen enhet vid ministeriet. 

Internationell handel skapar arbetstillfällen och ekonomisk välfärd. En lyckad integration i världshandeln har gett flera utvecklingsländer ett uppsving under de senaste decennierna. De fattigaste länderna har det dock inte lika bra ställt. De sitter fast i råvaruproduktionen eller i andra verksamheter som har ett lågt förädlingsvärde i de globala värdekedjorna. En viktig del av enhetens arbete består av att stödja de fattigaste utvecklingsländerna genom multilaterala handels- och utvecklingsorganisationer.

Det handlar inte enbart om handelsvolymen, utan kvaliteten spelar också roll. Det är viktigt att produktionen inte bryter mot de mänskliga rättigheterna eller medför negativa konsekvenser för miljön. Syftet med många av enhetens arbetsuppgifter är att skapa balans när det gäller att nå målen för hållbar utveckling och samtidigt främja handeln. Man kan bidra till hållbar utveckling genom handeln om man åtar sig att på ett effektivt sätt följa och tillämpa de internationella människorätts- och miljönormerna. Ett annat sätt är till exempel att främja handeln med miljöprodukter och miljötjänster. Genom att undanröja handelshinder hjälper man att införa nya typer av teknik för att bekämpa klimatförändringar och möta andra miljöutmaningar.

Bred hållbarhetskompetens och blomstrande humor

Enheten kämpar varje dag med dessa utmaningar. Läs mera om enhetens personal: 

Mari Carlson (handelssekreterare) är ett stenhårt proffs på miljöområdet. Hon sköter frågor som rör mekanismen för koldioxidjustering, skogsförlust, de avsnitt i EU:s handelsavtal som gäller miljö, WTO:s handels- och miljöarbete, reformen av stödsystemet för fossila bränslen och integreringen av den cirkulära ekonomin i handelspolitiken. Mari ger också råd i handelspolitiska frågor som gäller Latinamerika. Maris specialkompetens är förmåga att hantera flera parallella frågor och processer (det vill säga ha kontroll över kaoset) och samordna frågor som gäller miljömässig hållbarhet och ekonomi.

Lauri Kangasniemi (handelssekreterare) är ryggraden i avdelningens analytiska arbete. Han sköter statistiken över och tolkningen av den internationella handeln. Lauri har också ansvar för den allmänna samordningen av Världsekonomiskt forum (WEF.) Lauris specialkompetens är framtidsplanering och tolkning av beröringspunkterna och utvecklingstrenderna inom handelspolitiken och den internationella ekonomin. 

Eeva Lahti (ambassadråd) är en mångsysslare som är intresserad av säkerhet, demokrati och rättsstatsutveckling. Hon svarar för den allmänna samordningen av OECD inom statsförvaltningen och sköter frågor som rör EU:s allmänna preferenssystem (GSP) som är ett av unionens viktigaste handelspolitiska instrument för att främja de viktigaste mänskliga rättigheterna, arbetstagarnas rättigheter, hållbar utveckling och god förvaltning i utvecklingsländer. Eeva ger också råd i handelspolitiska frågor som gäller Chile, Mexiko och Brasilien. Hon har en bred specialkompetens, och hon har förmåga att hantera många olika frågor parallellt. 

Linda Piirto (handelsråd) är expert på ansvarsfull affärsverksamhet. Hon sköter breda frågor som gäller handel, utvecklingsländer och hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, arbetslivsnormer och kön i handelsavtal, EU-reglering och annat internationellt samarbete. Till hennes ansvarsområde hör också samordning av förhandlingarna om handelsavtal mellan EU och Mercosur. Linda är också utrikesministeriets representant i samarbetsnätverket mot korruption. Linda som är specialist på lagstiftning och offentlig upphandling är en positiv och beslutsam person.  

Antti Piispanen (handelsråd) som har lång erfarenhet av utvecklings- och handelspolitiska frågor svarar för handelsrelaterat utvecklingssamarbete (Aid for Trade). Antti sköter flera av våra multilaterala handels- och utvecklingsorganisationer: Internationella handelscentret ITC, FN:s organisation för industriell utveckling UNIDO, programmet Enhanced Integrated Framework EIF, det rådgivande centret för Världshandelsorganisationens lagstiftning (Advisory Centre on WTO Law, ACWL) och CFC - Common Fund for Commodities. Antti som är avdelningens ”old Africa hand” svarar för frågor som gäller hela afrikanska kontinenten och Mellanöstern. Antti är specialiserad på talelement för olika situationer och evenemang, och han följer också upp utfallet av de projekt som enheten finansierar. 

Kent Wilska (enhetschef) är en gammal ringräv inom handelspolitiken med decennier av erfarenhet av evighetslånga förhandlingar och med förmåga att komma på lösningar i svåra situationer. Utöver handelspolitiken är Kent proffs på handels- och utvecklingsfrågor och ansvarsfull affärsverksamhet.  Han har också bra minne och han är en baddare på att berätta vitsar!

I bakre raden från vänster: Touko Närhi (högskolepraktikant), Kent Wilska, Lauri Kangasniemi och Antti Piispanen, i nedre raden Linda Piirto och Eeva Lahti.

Till höstens arbeten hör handelsavtal, regleringsinitiativ och analyser av världsläget

I höst är enheten sysselsatt med kommissionens bedömning av de kapitel i handelsavtalen som gäller hållbar utveckling, förslaget till reglering av tvångsarbete, handelsavtal som eventuellt gör framsteg (särskilt Chile, Mexiko och kanske också Mercosur) och det ökande antalet handels- och miljöinitiativ i EU och WTO. OECD:s bedömningar och analyser av världsläget håller också enheten upptagen. Ett anspråkslöst mål är att öka kännedomen om organisationens arbete både vid ministeriet och även på bredare front.

Enhetens uppgifter, ansvarspersonerna och sammanlänkning av de olika uppgifterna.