Utvecklingsländernas röst bör höras i den globala skattepolitiken

Finlands nya handlingsprogram Beskattning och utveckling 2020–2023 offentliggjordes den 9 juni. Handlingsprogrammet presenterades och kommenterades under en tillställning på webben. Kommentatorerna berömde bland annat handlingsplanens krav på ansvarsskyldighet och lyfte fram vikten av att stärka de afrikanska ländernas kapacitet att ta ut skatt och av att lyssna på utvecklingsländerna i den globala skattepolitiken.

Kuva: Toimintaohjelman kuvituksena käytetyt piirrokset ovat kuvasarjasta Tax and Human Rights, jonka Ria Singh Sawhney ja Anna Bulman ovat piirtäneet, osana laajempaa ohjelmaansa nimeltä Picture Human Rights. Kuvasarja perustuu asiasisällöltään YK:n ihmisoikeusraportoijan Prof. Philip Alstonin ja Nikki Reischin toimittamaan kirjaan Tax, Inequality and Human Rights (OUP 2019).

”Finländarna älskar skatter”, sade chefen för utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelnings Satu Santala i sitt inlägg under utgivningen av handlingsprogrammet Beskattning och utveckling. En bakomliggande orsak till detta långvariga kärleksförhållande är att den nordiska modellen bygger på fungerande skattesystem som finansierat offentlig service, social trygghet och infrastruktur som gynnar alla.

Enligt utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari har coronakrisen ytterligare påvisat vikten av den offentliga sektorn och ett välfungerande skattesystem. ”Ingen talar just nu för mindre stat”, konstaterade Skinnari i sitt inlägg. Krisen har snarare förutsatt en ökad mobilisering av inhemska resurser i alla länder.

EU-kommissionären med ansvar för globala partnerskap Jutta Urpilainen sade i sitt inspelade inlägg att beskattning i ännu högre grad bör användas för att minska ojämlikhet.

I utvecklingsländer är kapaciteten att uppbära skatt emellertid oftast svag. En stor del av arbetskraften och företagen agerar inom den inofficiella ekonomin. Dessutom förlorar utvecklingsländerna mer inkomster på grund av multinationella företags skatteplanering än de får i utvecklingsbistånd.

Länderna i Afrika har vidtagit åtgärder för att stärka sin kapacitet att uppbära skatt och för att stoppa illegala finansiella flöden. Finlands handlingsprogram har för avsikt att stödja detta arbete. Finland fördubblar sin satsning på utvecklingsländernas beskattningskapacitet och riktar sitt stöd särskilt till Afrika.

Skattesystemen och ansvarsskyldigheten måste fungera

Huvudmålet i Finlands handlingsprogram Beskattning och utveckling är att utveckla skattesystemen. Det gör Finland bland annat genom att utöka samarbetet med de afrikanska skattemyndigheternas takorganisation ATAF (African Tax Administration Forum). Finska Skatteförvaltningen fortsätter sitt projekt med Tanzanias skatteförvaltning och utvidgar sitt arbete till andra afrikanska länder i samarbete med ATAF.

I regeringsprogrammet fastställdes att företag som stöds med medel för utvecklingssamarbete avkrävs ansvarsskyldighet vad gäller skatter samt transparens i rapporteringen om bokslut och skatteuppgifter i målländerna. Utrikesministeriet håller på att utarbeta gemensamma anvisningar för alla instrument för utvecklingssamarbete inom den privata sektorn. Finland finansierar också samarbetet mellan afrikanska civilsamhällesorganisationer för att främja en rättvis beskattning.

Outi Hakkarainen, som är expert vid takorganisationen för finländska utvecklingsföreningar Fingo, berömde handlingsplanen för att den tar upp företagens ansvarsskyldighet vad gäller skatter. Hon framhöll att det finns ett behov av att klargöra vilka åtgärder som strider mot lagens anda och som inte är tillåtna för de företag som stöds med medel för utvecklingssamarbete.

Afrikas egen röst

I sitt inlägg framhöll ATAF:s chef Logan Wort att Finland och andra rika länder bör lyssna på de afrikanska ländernas och andra utvecklingsländers röst. Aggressiv skatteplanering och den internationella handelns digitalisering medför utmaningar som kräver internationella avtal. För att dessa avtal ska gynna utvecklingsländerna måste utvecklingsländerna ha tillräcklig kapacitet att förhandla.

Det är ett av de centrala målen i Finlands handlingsplan. Målet är att sammanföra regeringar, forskare och civila aktörer för att stärka beskattningskulturen i Afrika och försvara de afrikanska ländernas gemensamma ståndpunkter i frågor som gäller den globala skattepolitiken.

Handlingsplanens koordinator Timo Voipio konstaterade att stödet till utvecklingsländernas kapacitet och inbördes samarbete kring skattefrågor kanske är den bästa exitstrategin för utvecklingssamarbetet. ”Utvecklingssamarbetets syfte är ju att så småningom göra sig överflödigt”, sade Voipio.

Den genomgripande tanken i handlingsprogrammet Beskattning och utveckling är att fattiga länder i framtiden ska kunna finansiera största delen av sina utvecklingsbehov med sina egna skatteintäkter.

 

Inlägg av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari (på engelska): Video och text (PDF)

Inlägg av EU-kommissionären med ansvar för globala partnerskap Jutta Urpilainen (på engelska): Video och text (PDF)