Handelsministrar Skinnari och Vestre: Indien och de nordiska länderna – en drivkraft för grön omställning och digitalisering

Under de senaste decennierna har de nordiska länderna grön teknik. Tillsammans kan Norden och Indien ge drivkraft åt den gröna omställning som världen behöver.

Handelsministrar  Jan Christian Vestre och Ville Skinnari i New Delhi, Indien


En indier kanske associerar de nordiska länderna med snö, fjordar, sjöar och norrsken. Och det har vi verkligen gott om. 

Under de senaste årtiondena har vi också gått i täten för utvecklingen av grön teknik och gröna lösningar, till exempel vätgas, vindkraftsparker till havs, batterier och geologisk lagring av koldioxid. Dessa är alla lösningar som är oumbärliga för att världen ska kunna genomföra den gröna omställning som vi så väl behöver.

De nordiska länderna har lyckats bygga upp stabila och trygga välfärdsstater som i stor utsträckning kan möta sina invånares önskemål och behov.

Den främsta orsaken till detta är att vi delar flera grundläggande värderingar, vilket också stärker vårt regionala samarbete och binder oss samman. Vi har öppna, liberala samhällen där befolkningen har ett högt förtroende, såväl för den egna staten som 

för sina grannländer. Vi har också välfungerande institutioner och en stark tradition av samarbete.

De nordiska länderna kan emellertid inte ensamma genomföra den gröna omställning som hela världen behöver. I denna strävan är Indien en av våra allra viktigaste partner. Tillsammans kan de nordiska länderna och Indien skapa viktig teknik och lösningar för att bromsa klimatförändringarna och främja grön tillväxt.

Vid toppmötet mellan de nordiska länderna och Indien i Köpenhamn i maj 2022 kom de fem nordiska statsministrarna och premiärminister Modi överens om att fördjupa samarbetet kring digitalisering, förnybar energi, sjöfartsnäringen och cirkulär ekonomi. Premiärminister Modi uttryckte ett intresse för nordiska lösningar till stöd för Indiens gröna omställning. Det var mot denna bakgrund som vi, Norges och Finlands ministrar med ansvar för handel, nyligen besökte Indien tillsammans. Under vårt besök visade vi prov på det mervärde ett partnerskap med oss kan ge Indien, och samtidigt fick vi lära oss av de innovationer och digitala lösningar som utvecklas i Indien.

Med oss följde delegationer med företrädare för de ledande företagen inom sina branscher, bland annat ren energi, cirkulär ekonomi, digitalisering, turism och sjöfartsnäringen. Dessa företag har högt ställda ambitioner när det gäller ökat samarbete med Indien. 

Våra högst värderade och ansedda företag är redan verksamma i Indien och har gjort omfattande investeringar. Och antalet nordiska företag i Indien växer. Idag är 240 norska och finska företag verksamma i Indien.

De senaste åren har vi sett en betydande tillväxt i handeln och investeringarna mellan Finland och Indien, och Indien har blivit ett prioriterat land i Finlands yttre förbindelser. Ett fint exempel på detta är att Finland öppnade ett nytt generalkonsulat i Mumbai i höstas, som fick sin officiella invigning under vårt besök. Detta stärker den nordiska representationen i Indiens kommersiella huvudstad och bidrar till att stärka banden mellan Finland och Indien. Flera indiska företag förlitar sig på finländsk expertis inom teknologi och innovation, hållbarhetsfrågor, digitalisering, koldioxidneutralitet med mera. Allt fler indiska studerande, forskare och experter har därtill flyttat till Finland under den senaste tiden. Finländska företag, till exempel Nokia och Fortum, ser Indien som sin viktigaste tillväxtmarknad och riktar en del av sina allra viktigaste investeringar till Indien.

Handeln mellan Norge och Indien har fördubblats under de senaste tre åren. Norska Statens pensionsfond är sannolikt en av de största utländska investerarna i Indien (ca 17,6 miljarder US-dollar). Norges regering har också nyligen inrättat en ny klimatfond för investeringar i förnybara energikällor utomlands, och Indien är en av fokusländerna. Nästan 200 miljoner US-dollar har hittills investerats i Indien genom fonden, och siffran stiger hela tiden.

Men det finns fortfarande en enorm mängd outnyttjad potential för handel och vidare samarbete. Men sin enorma marknad och en av de snabbast växande ekonomierna i världen är Indien en gigant som utvecklas i rasande fart. Vi ser lysande utsikter och möjligheter för finska och norska företag att komplettera varandra då relationerna med indiska partner utvecklas vidare.

Om vi ser framåt så är det viktigt för oss att slutföra de pågående förhandlingarna om ett för alla parter gynnsammat frihandels- och investeringsavtal. Vi är övertygade om att vi kan nå snabba resultat och en överenskommelse som är rättvis och balanserad. 

När Indien tar raska kliv mot en grön, digital och innovativ framtid står de nordiska länderna, bland annat  Finland och Norge, beredda att dela med sig av sina erfarenheter och vara en del av Indiens omställning. Teknik och innovationer som visar sig framgångsrika och kan anpassas till Indien kan lätt överföras till andra delar av världen. Tillsammans kan Norden och Indien vara en drivkraft för grön omställning globalt.  

Jan Christian Vestre, Norges näringsminister

Ville Skinnari, Finlands utvecklings- och utrikeshandelsminister