Finlands uttalande med anledning av årsdagen av Rysslands anfallskrig mot Ukraina 24.2.2023

För ett år sedan inledde Ryssland sitt olagliga anfallskrig mot Ukraina. Angreppet är en grov kränkning av internationell rätt och FN-stadgan. Kriget har globala återverkningar och FN:s generalförsamling har fördömt anfallskriget i flera resolutioner. Det ryska anfallskriget har lett till den största humanitära nöden i Europa sedan andra världskriget. Miljoner människor har varit tvungna att lämna sina hem och krigets offer blir fler och fler. Ryssland fortsätter sina anfall mot städer och kritisk infrastruktur i Ukraina.

Finland har sedan början av kriget kraftfullt fördömt Rysslands olagliga anfallskrig. Vi kräver fortfarande att Ryssland omedelbart ska upphöra med de militära åtgärderna och dra tillbaka sina styrkor från Ukrainas territorium. Finlands stöd för Ukrainas suveränitet, självständighet och territoriella integritet är orubbligt. Finland stöder Ukrainas initiativ för en rättvis fred. Finland fortsätter utvecklingssamarbetet med Ukraina. Vårt stöd omfattar försvarsmateriel och materiellt bistånd. Vi riktar också humanitärt bistånd till Ukraina. Finland har reagerat på Rysslands agerande som en del av Europeiska unionen. Europeiska unionen har tillsammans med partnerländerna antagit omfattande sanktioner mot Ryssland och Belarus. Finland anser att EU ska skärpa sanktionerna ytterligare.

Ukrainas tappra försvarsstrid har hos oss finländare väckt en stark vilja att hjälpa. Finland fortsätter på olika sätt ge sitt starka stöd till Ukraina så länge det behövs. Finland har tagit emot flyktingar från Ukraina och erbjudit dem tillfälligt skydd. Det gör vi även i fortsättningen.

Ryssland har brutit mot den europeiska avtalsbaserade säkerhetsordningen. Rysslands strävanden att minska självständiga staters utrikes- och säkerhetspolitiska valfrihet är oacceptabla.

Rysslands strävanden att olagligt annektera ukrainska regioner strider mot FN-stadgan och kränker Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Finland kommer inte att erkänna Rysslands olagliga annektering av ukrainska regioner.

Rysslands grymma krigshandlingar bryter grovt mot den internationella rätten. Att rikta attacker mot civila människor och civila mål är en krigsförbrytelse. Finland stöder Internationella brottmålsdomstolen i utredningen av krigsförbrytelserna. Finland stöder ställandet av den ryska statsledningen och militära ledningen till svars för aggressionsbrottet. Finland stöder strävandena att ålägga Ryssland att ersätta de skador som det orsakat genom sitt anfallskrig.

Ukrainas framtid finns i ett enat Europa. Finland stöder Ukrainas närmande till Europeiska unionen och de reformer som hänför sig till detta. Finland välkomnar Ukrainas status som kandidatland, som EU beviljade landet i juni 2022. Förberedelserna inför återuppbyggnaden av Ukraina inger hopp om att krigsskadorna ska repareras. Finland förbereder sig tillsammans med internationella parter på återuppbyggnaden av Ukraina.

Finland står vid Ukrainas sida nu och i framtiden.

Pekka Haavisto

Utrikesminister