Civilsamhällets budskap till utrikesministern är en viktig del av Finlands förberedelser inför höstsessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Representanterna för civilsamhället samlades i Sjöekipaget i början av september för en diskussion med utrikesminister Pekka Haavisto om Finlands mål och prioriteringar vid rådets för mänskliga rättigheter 51 session. Dessa möten som hålls före rådets sessioner under utrikesministerns ledning är en del av förberedelserna inför Finlands medlemskapsperiod.

FN:s råd för mänskliga rättigheter samlas till ett ordinarie sammanträde tre gånger om året. Finland bidrar till civilsamhällets och människorättsaktivisternas delaktighet i rådets arbete och samarbetar med dem. Före rådets sessioner ska utrikesministeriet under utrikesministerns ledning höra civilsamhällets synpunkter på Finlands prioriteringar och mål. Dessa samrådsmöten är en viktig del av Finlands förberedelser.  I mötet i början av september deltog närmare 40 representanter för civilsamhällesorganisationer. Ordföranden var ambassadör för mänskliga rättigheter och demokrati Rauno Merisaari.

Utrikesminister Haavisto efterlyste samstämmighet och målmedvetenhet i de viktigaste människorättsfrågorna 

Enligt utrikesminister Haavisto är dialogen med det fria civilsamhällets representanter väldigt viktig och deras röst värdefull. Han tackade representanterna för synpunkterna om bland annat kvinnornas rättigheter och jämställdheten mellan könen som de kom med på det senaste samrådsmötet. 

Haavisto berättade om den andra sessionen under Finlands medlemskapsperiod (13.6–8.7.2022) och Finlands arbete för att förbättra kvinnornas rättigheter, jämställdheten mellan kvinnor och män och könsminoriteters och sexuella minoriteters ställning. Trots att det konservativa tänkandet vinner allt mer terräng i diskussionen om kvinnors och flickors rättigheter, fortsätter Finland arbetet med att försvara dessa rättigheter. Mandattiden för rådets expert på LHBTI-frågor förlängdes. Rådet gav en stark signal om att arbetet med att förbättra människorättsläget för kvinnor och flickor i Afghanistan fortsätter. I sitt anförande(Länk till en annan webbplats.) som Haavisto höll på de nordiska och baltiska ländernas vägnar vädjade han till Belarus att frige de politiska fångarna. Finland är också i fortsättningen orubbligt i sitt stöd till Ukraina.

På den kommande sessionen medverkar Finland aktivt i arbetet med att behandla läget i olika länder och främjar engagemang för ursprungsfolkens rättigheter och delaktighet på global nivå. Finland får också respons när FN-experten på äldre personers rättigheter Claudia Mahler lämnar sin rapport och rekommendationer om människorättsläget i Finland till rådet. Finland och ILGA har också planerat tillsammans ett sidoevenemang om intersexuella människors ställning.

Civilsamhällesorganisationerna oroar sig över läget i de olika länderna och rättigheterna för personer i utsatt ställning i kristider

Organisationerna lyfte fram det försämrade människorättsläget i olika länder och underströk att bland annat ursprungsfolken, flyktingarna, asylsökandena, personerna med funktionsnedsättning och de unga bör beaktas.  Att utrymmet för civilsamhället blir allt snävare och möjligheterna för människorättsaktivister att agera allt färre väcker oro.

Organisationerna betonade hur Finland kan hjälpa de nödställda när olika kriser, såsom krigen och konflikterna, livsmedelskrisen, klimatförändringarna och förlusten av den biologiska mångfalden försämrar de mänskliga rättigheterna. Representanterna önskade att Finland också i fortsättningen arbetar för att förbättra kvinnors och flickors rättigheter och minoriteters och utsatta personers situation.

Utrikesminister Haavisto tackade representanterna för synpunkterna och påminde om att ett intensivt åsiktsutbyte och samarbete med civilsamhället är viktigt för utrikesministeriet. Ett starkt civilsamhälle är Finlands styrka. 

I den tredje sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter under Finlands medlemskap behandlas brett såväl landspecifika som tematiska människorättsfrågor

Rådet håller sin 51:a session 12.9–7.10. I förhandlingarna ses resolutioner från flera länder, såsom Afghanistan, Burundi, Etiopien och Sri Lanka. De tematiska frågor som är särskilt viktiga för Finland gäller ursprungsfolkens rättigheter, rätten till vatten och sanitet, yttrandefrihet, arbetet mot rasism och de mänskliga rättigheterna i företagsverksamhet.  

Höstens session är årets sista. Följande samrådsmöte med representanter för civilsamhället ordnas våren 2023.