Export av produkter med dubbla användningsområden till Storbritannien från ingången av 2021

Övergångsperioden för brexit löper ut vid årsskiftet. Från och med den 1 januari 2021 krävs det exporttillstånd när produkter med dubbla användningsområden exporteras från Finland och andra EU-länder till Storbritannien.

Vid export från Finland och andra EU-länder till Storbritannien kan unionens generella exporttillstånd EU001 användas. Storbritannien omfattas av EU001 från och med den 1 januari 2021. Detta innebär att Storbritannien läggs till i förteckningen över länder som omfattas av exporttillståndet och därmed av förenklade exportförfaranden. Länder som för närvarande finns med i förteckningen är Förenta staterna, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Schweiz, Norge och Liechtenstein.

Användning av unionens generella exporttillstånd förutsätter att exportören iakttar de villkor och krav som anges i tillståndet. Om villkoren inte uppfylls, ska exportören ansöka om individuellt exporttillstånd.

En exportör som använder generellt exporttillstånd i Finland ska i utrikesministeriets e-tjänst göra en anmälan om användning inom 30 dagar från det att exporten genomförts.

Med avvikelse från det som sägs ovan kommer situationen för Nordirland inte att förändras vid årsskiftet. På export från Finland och andra EU-länder till Nordirland tillämpas vid exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden också nästa år samma regler som under övergångsperioden, det vill säga samma regler som på handel inom EU.

Exportörer bör också beakta att Storbritannien i fråga om produkter med dubbla användningsområden endast omfattar England, Wales och Skottland. Således kommer Kanalöarna och Isle of Man att behandlas som tredjeländer vid exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden. Storbritanniens utomeuropeiska territorier har varit och kommer fortsättningsvis att vara tredjeländer, och därför kan inte heller export till dessa omfattas av det generella exporttillståndet EU001.