Klimatfrågor är också en del av säkerhetspolitiken

"Konkurrensen om naturresurser kan på många håll egga till konflikter. När jag var i Uganda såg jag själv hur stort klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald redan påverkar människors liv." berättar Anna Merrifield som inlett arbetet som chef för utrikesministeriets nyinrättade enhet för klimat- och miljödiplomati.

Anna Merrifield har inlett arbetet som chef för utrikesministeriets nyinrättade enhet för klimat- och miljödiplomati. Bild: Karoliina Romanoff

Anna Merrifield har redan närmare 20 år som diplomat bakom sig. Hon har tjänstgjort vid Finlands ambassader bland annat i Tunisien och Sydafrika. Senast var hon utstationerad i Uganda där hon skötte ett EU-uppdrag i Europeiska utrikestjänstens tjänst.  

Under de fyra åren i Uganda blev hon mer och mer övertygad om klimat- och miljöfrågornas centrala roll såväl i utvecklingspolitiken som i hela utrikespolitiken.

"Utvecklingsländerna är väldigt beroende av vårt stöd för att kunna åtgärda de utmaningar och problem som klimatförändringarna ställer till med."  

En av de viktigaste lärdomarna av åren i Afrika var också insikten om de många olika perspektiven. 

"Största delen av de europeiska medierna fokuserar nu på energiproblemen som faktiskt oroar oss väldigt mycket och inverkar på allas vårt dagliga liv. Dessa problem är dock våra gemensamma problem världen över eftersom samtidigt orsakar konsekvenserna av Rysslands anfallskrig stort lidande i Afrika, Asien och Mellanöstern. Först förlorade många länder arbetsplatser på grund av covid-19-pandemin och skörden gick förlorad på grund av torkan. Nu har sen matpriset stigit så mycket att människor måste välja att betala skolavgifterna eller köpa mat." beskriver Merrifield den försämrade livsmedelstryggheten.  

"Det är viktigt att vi visar för utvecklingsländerna att vi inte glömt dem trots att Ukraina och det ryska anfallskrigets konsekvenser för Europa oundvikligen fångar vår uppmärksamhet."  

Anpassningen till klimatförändringar kräver snabba åtgärder

Torkan och bristen på arbetsplatser gör att folk flyttar först till Afrikas storstäder och vidare till Europa.

"Klimatfrågor är också en del av utrikes- och säkerhetspolitiken. Därför borde de väcka intresse även i Finland. I Kina pågår till exempel en vattenkris som kan orsaka större konsekvenser för världsekonomin än covid-19-pandemin." säger Merrifield.    

Finland har satsat massivt på klimatarbetet under de senaste åren. Av Finlands anslag för utvecklingssamarbete används cirka 12 procent direkt för klimatprojekt. Klimatresiliens och miljöskydd är också utvecklingssamarbetets övergripande mål. Enligt planerna ska Finland höja finansieringen för det internationella klimatarbetet till en årlig nivå på cirka 200 miljoner euro under de kommande åren. 

"Klimatkonferensen COP-27 hålls i Egypten i november. Då förväntas utvecklingsländerna komma med förslag till ökad finansiering för åtgärder som hjälper dem att anpassa sig till klimatförändringar." säger Merrifield.   

Den nya enhetschefen ser gärna de internationella klimat- och miljöfrågorna som en integrerad del av utrikespolitiken.

"Klimatdiplomati hör ju redan nu till vårt arbetsfält. Det är viktigt att vi i fortsättningen också tar mer hänsyn till naturens biologiska mångfald som är ett livsvillkor för oss alla." säger Merrifield.    

"Finland har mycket att komma med, inte bara när det gäller politik, utan också när det rör sig om att ta fram lösningar och främja en hållbar klimat- och miljöpolitik. Den nya enheten fokuserar på att koppla samman olika politikområden och lösningar. När vi samarbetar, är vi större än vår storlek ute i världen." säger den nya enhetschefen.