IFAD-chefen Gilbert Houngbo besöker Finland

Ordförande för Internationella fonden för jordbruksutveckling (International Fund for Agricultural Development, IFAD), Gilbert F. Houngbo, besöker Finland den 12 oktober på inbjudan av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

IFAD är ett av FN:s fackorgan. Finland har länge samarbetat med fonden och finansierat den. IFAD arbetar för bättre livsmedelsförsörjning och nutrition och för att minska fattigdomen på landsbygden. Verksamheten fokuserar på småbrukare, som utgör en tredjedel av alla världens jordbrukare. De är särskilt sårbara för klimatförändringarnas följder. Över 128 miljoner människor omfattades av IFAD:s stöd 2020, och av dem var 49 procent kvinnor.

”IFAD är en betydande partner för Finland. Hungern har ökat oroväckande runtom i världen till följd av konflikter, klimatförändringar och coronapandemin. Tillsammans med IFAD söker vi nya lösningar för att minska hungern och fattigdomen. IFAD stöder också det viktiga arbetet mot klimatförändringarna”, säger minister Ville Skinnari.

Tack vare IFAD fick över 23 miljoner människor tillgång till finansiella tjänster år 2020 och 3,7 miljoner människor fick utbildning för att kunna utveckla lönsam företagsverksamhet. Närmare 1,7 miljoner hektar mark började brukas med klimatsmarta metoder. Dessutom fick nästan 73 000 personer hjälp med att registrera ägande eller nyttjanderätt till mark i nationella datasystem.

Under sitt besök träffar generaldirektör Houngbo förutom minister Skinnari också jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio och chefen för Nordiska utvecklingsfonden (Nordic Development Fund, NDF) Karin Isaksson. NDF har sitt högkvarter i Helsingfors. 
Houngbo diskuterar med representanter för Baltic Sea Action Group och Meteorologiska institutet om möjligheterna med odlad mark som kolsänkor för att motverka klimatförändringarna. Därtill deltar Houngbo i ett evenemang där finska företag presenterar sina lösningar. 

Internationella fonden för jordbruksutveckling IFAD: 

  • IFAD (International Fund for Agricultural Development) är ett internationellt finansieringsinstitut som stöder utveckling. Fonden är ett av FN:s fackorgan. IFAD är en av världens största finansiärer av jordbruk och landsbygdsutveckling i de fattigaste länderna.
  • IFAD planerar och finansierar program och projekt som främjar livsmedelsförsörjning och nutrition och minskar fattigdomen på landsbygden i utvecklingsländer. Verksamheten fokuserar på jämställdhets- och klimatfrågor. 
  • Fondens tolfte finansieringsperiod (2022–2024) inleds inom kort. Under den tolfte perioden riktas 3,8 miljarder euro till projekt som stöder den fattiga befolkningen på landsbygden. IFAD höjer sitt klimatfinansieringsmål och satsar såväl på anpassningsåtgärder som på att motverka klimatförändringar. IFAD satsar också allt mer på svaga stater och på Afrika. 
  • Finland stöder IFAD med en finansieringsandel på totalt 15 miljoner euro 2022–2024. Därtill förhandlar Finland om att bevilja ett så kallat partnerskapslån till IFAD. 

Ytterligare information: 
Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn + 358 50 574 1729
Pekka Hirvonen, chef för enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn, tfn +358 295 351 407

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi