Över 134 miljoner människor i behov av humanitär hjälp – internationella dagen för humanitärt arbete framhåller kvinnors roll under kriser

På den internationella dagen för humanitärt arbete den 19 augusti fäster FN särskild vikt vid kvinnors och flickors särskilda behov i det humanitära arbetet. Under sitt ordförandeskap i Europeiska unionens råd vill även Finland framhålla vikten av att förebygga sexuellt våld och våld på grund av kön och vikten av att stödja våldsoffren.

”Det är för det mesta kvinnor och barn som är i behov av humanitär hjälp. De är i en särskilt utsatt ställning vid katastrofer och drabbas vanligtvis värst av kriser och konflikter. Därför är det viktigt att stärka kvinnors roll i planeringen och genomförandet av humanitär biståndsverksamhet”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Graviditeter och förlossningar ökar kvinnors och flickors utsatthet vid kriser och konflikter. Det beräknas att upp till 60 procent av alla dödsfall i samband med graviditet och förlossning sker under humanitära krisförhållanden. Våldtäkter, tvångsäktenskap och människohandel är vardag under krisförhållanden och sexuellt våld används som en form av krigföring. Flyktingskap ökar riskerna ytterligare. En särskilt utsatt grupp är kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

Det är bevisat att det humanitära arbetet ger bättre resultat när kvinnor deltar. I många kulturer är kvinnors deltagande det enda sättet att säkerställa att hjälpen når fram till de lokala kvinnorna. Ofta är det också lättare för kvinnorna att få tala om erfarenheter av våld, hot om våld eller andra svåra erfarenheter för andra kvinnor. 

Över 134 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd, vilket betyder att situationen i världen är fortsatt svår. FN:s vädjan om bistånd för 2019 uppgår för närvarande till över 25 miljarder euro. Hittills har den finansierats till drygt en fjärdedel. Ett dåligt säkerhetsläge och olika administrativa hinder gör det svårt att nå fram med hjälpen, särskilt vid konflikter. 

Finland syftar till att förbättra ställningen för kvinnor och flickor i det humanitära arbetet bland annat genom understöd till FN:s befolkningsfond UNFPA och Plan International och genom påverkansarbete i internationella organisationer. Finländska organisationer som med utrikesministeriets stöd bedriver humanitärt arbete är World Vision Finland, Fida, Rädda Barnen, Kyrkans Utlandshjälp, Finlands Röda Kors och Plan International Finland. I år har utrikesministeriet beviljat närmare 67 miljoner euro i humanitärt bistånd. 

Ytterligare information: Claus Lindroos, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, utrikesministeriet, tfn 0295 351 234

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.