Utlysning: Projektstöd kan sökas för finländska civilsamhällesorgani-sationers utvecklingssamarbete 2023–2026

Utrikesministeriet utlyser ansökan om projektstöd för finländska civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbetsprojekt för 2023–2026. Ansökningstiden pågår 24.1.–4.3.2022. Enligt den preliminära planen kommer det under denna ansökningsomgång riktas sammanlagt cirka 21 miljoner euro för åren 2023–2026.

Stödet är en del av de anslag för utvecklingssamarbete som avsatts för civilsamhällets utvecklingssamarbete.

Projektstödet är ett prövningsbaserat statsunderstöd som beviljas och används enligt statsunderstödslagen (688/2001). De allmänna villkoren för beviljandet av statsunderstöd är fastställda i 7 § i statsunderstödslagen.

Enligt instrumentbeskrivningen är projektstödet till finländska civilsamhällesorganisationer en viktig stödform för utvecklingssamarbete och en del av genomförandet av Finlands utvecklingspolitik. Genom verksamhet på sina egna expertområden och med sina egna metoder ökar civilsamhällesorganisationernas projekt mångsidigheten och genomslagskraften i Finlands utvecklingssamarbete. Enligt utrikesministeriets Riktlinje för det civila samhället (2017) är ett starkare civilsamhälle både ett utvecklingspolitiskt mål i sig och ett sätt att främja Finlands övriga utvecklingspolitiska mål och de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030. Genom projektstödet främjas också Finlands utrikespolitiska mål, till exempel politiken för de mänskliga rättigheterna.

Projektstöd kan sökas för utvecklingssamarbetsprojekt som fyller kriterierna i utlysningen. Understöd kan också sökas för att fortsätta projekt som tidigare fått understöd. Projektstöd beviljas endast för projektets operativa skede, inklusive de utvärderingar som görs under finansieringsperioden. Projektstödet är tidsbundet.

Utrikesministeriet beviljar statsunderstöd som används i enlighet med statsunderstödslagen och de allmänna villkoren för statsunderstöd, tilläggsvillkoren för projektstöd samt de etiska reglerna. Sökandena ska bekanta sig med dessa villkor innan de ansöker om understöd. Utrikesministeriet kan också fastställa  specialvillkor för beslut om statsunderstöd. Enligt villkoren för projektstöd kan statsunderstödet årligen täcka högst 85 procent av projektets totala kostnader. Om projektets huvudsakliga mål är att främja tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning kan 92,5 procent av årliga kostnader täckas med statsunderstöd. Sökanden ska enligt villkoren täcka den resterande delen av projektkostnaderna genom självfinansiering.

Denna utlysning förpliktigar inte utrikesministeriet att bevilja statsunderstöd åt alla sökande eller att bevilja det fulla ansökta beloppet. Om sökanden beviljas ett mindre understödsbelopp än vad som sökts ska sökanden efter att eventuellt statsunderstöd beviljats lämna in till ministeriet de handlingar som justerats till beviljade stödet i enlighet med anvisningarna och eventuella specialvillkor i statsunderstödsbeslutet.

Ansökan om understöd

Innan ansökan lämnas in ska sökanden göra en basinformationsanmälan via utrikesministeriets e-tjänst. För att lämna in ansökan in i e-tjänsten behöver organisationen en kod som fås i ansvaret för basinformationsanmälan. Det här betyder att basinformationsanmälan ska lämnas in i god tid innan ansökningstiden löper ut den 4 mars 2022. Basinformationsanmälan kan vid behov kompletteras senare.

Den sökande ska avfatta en statsunderstödsansökan med bilagor på utrikesministeriets ansökningsblankett i enlighet med den här utlysningen och anvisningarna för ifyllande av blanketten. Det finns skilda ansökningsblanketter för understöd för nya projekt och understöd för projekt som fortsätts. Ansökan med bilagor lämnas in via utrikesministeriets e-tjänst och den kan lämnas in på finska, svenska eller engelska. Till ansökan ska fogas de handlingar som anges i punkten ”Bilagor” i denna utlysning.

Man ska identifiera sig i utrikesministeriets e-tjänst med Suomi.fi-tjänsten(layout.types.url.description). Basinformationsblanketten, ansökningsblanketten och eventuella kompletterande anmälningar ska först sparas och sedan lämnas in i tjänsten via ”Inlämna”-knappen. Du hittar anvisningar om användningen av utrikesministeriets e-tjänst på utrikesministeriets webbplats. Blanketten som inlämnas via e-tjänsten får  vara högst 10 MB. Vid behov kan en del bilagor lämnas in genom en kompletterande anmälan.

Ansökan med bilagor ska vara hos utrikesministeriet senast den 4 mars 2022 kl. 16.15. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid behandlas inte.

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Bilaga 1. Ytterligare information om ansökan (högst 8 sidor)
 • Bilaga 2. Avsiktsförklaring med en eller flera partner.
 • Bilaga 3. Resultatmatris
 • Bilaga 4. Riskmatris
 • Bilaga 5. Försäkran (på finska eller svenska)

I bedömningen av ansökningarna beaktas endast ansökningsblanketten och de obligatoriska bilagorna. När det gäller bilaga 1 beaktar ministeriet inte den del som överskrider det angivna maximala antalet sidor. Övriga handlingar ska inte fogas till ansökan.

Instrumentbeskrivningen, de allmänna villkoren, tilläggsvillkoren och de etiska reglerna för projektstöd samt ansökningsblanketterna och anvisningarna för bilagor till ansökningarna finns på webbsidan Projektstöd. På utrikesministeriets webbplats finns också ministeriets allmänna anvisningar och riktlinjer för utvecklingssamarbetet (på finska).

Frågor om ansökningsomgången kan skickas via e-post till enheten för det civila samhället (keo-30@formin.fi) fram till den 14 februari 2022. E-posten ska markeras med ”Ansökan om projektstöd 2022”. Svaren publiceras på utrikesministeriets webbplats för projektstöd i två omgångar. De frågor som mottagits före den 31 januari 2022 besvaras senast den 7 februari 2022, och de frågor som mottagits före den 14 februari 2022 besvaras senast den 18 februari 2022.

Ansökningarna och bilagorna är i princip offentliga handlingar och blir offentliga när besluten om statsunderstöd har fattats. Sökandena kan vid behov motivera varför vissa delar av ansökan bör omfattas av sekretess. En handlings offentlighet, efter att den lämnats in till en myndighet, bedöms från fall till fall med stöd av offentlighetslagen (621/1999) och annan lagstiftning. Utrikesministeriet fattar beslut om offentligheten för de handlingar som lämnas till ministeriet.

Bedömningskriterier i utlysningen av projektstöd 2022 

Bedömningen består av minimikrav, kvalitativa bedömningskriterier och en helhetsbedömning. Ansökningarna går inte vidare till den kvalitativa bedömningen om minimikraven inte uppfylls.

Minimikrav som gäller de sökande:

a. Statsunderstöd kan beviljas en förening eller en stiftelse som är registrerad i Finland och som vid tidpunkten för utlysningen varit registrerad i minst två år.

Minimikrav på projektet och ansökan:

b. Ansökan innehåller alla ovannämnda obligatoriska bilagor.

c. Projektet ska främja minst ett av de prioriterade områdena i Finlands utvecklingspolitik: 1) att stärka kvinnors och flickors ställning och rättigheter, 2) att stärka utvecklingsländernas ekonomiska bas och sysselsättning, 3) utbildning samt fredliga och demokratiska samhällen, 4) klimatförändringar och naturresurser.

d. Den sökande ska i ansökan redogöra för sin självfinansieringsdel enligt de allmänna kraven för statsunderstöd och tilläggskraven för projektstöd.

e. Projektet genomförs i ett land/länder som av OECD:s biståndskommitté DAC definieras som utvecklande länder(layout.types.url.description).

f. Projektet har en lokal samarbetspartner i mållandet med vilken den sökande har ingått en avsiktsförklaring om att genomföra projektet.

g. Projektet stärker det lokala civilsamhället i enlighet med den utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället från 2017.

h. Enligt definitionen i utrikesministeriets allmänna anvisning om det människörättsbaserade förhållningssättet på utveckling (2015) ska projektet vara minst pä sensitiv nivå

i. Sökanden redogör för sin beredskap att genomföra miniminivån, dvs ”do no harm”, av Finlands utvecklingspolitiks och utvecklingssamarbetes horisontella mål (jämställdhet mellan könen, likabehandling, med särskild fokus på personer med funktionsnedsättning, hållbarhet med tanke på klimatet, utsläppssnål utveckling). (Länk: Guideline for the Cross-Cutting Objectives in the Finnish Development Policy and Cooperation, s. 3 och 5)

Ansökningarna bedöms utifrån följande kvalitativa kriterier:

1. Det framgår tydligt vilka som är målgrupper för projektet – både rättighetsbärare och ansvarstagare – hur de valts ut, deras andel och ägarskap i projektet. Projektet beaktar på ett tydligt och konkret sätt tillgodoseendet av rättigheterna för grupper som är centrala med tanke på projektet, såsom kvinnor och flickor, utsatta grupper, personer med funktionsnedsättning och personer och grupper som diskrimineras på flera grunder.

2. Av ansökan framgår tydligt de realistiska förändringar man eftersträvar med projektet. Projektet har en logisk resultatkedja och mätare som visar hur resultatmålen uppnås. Projektet har en plan för hur utgångsnivån för resultatmålen (baseline) ska fastställas, inklusive metoder och tidsplan. Projektet har en tydlig och ändamålsenlig plan för uppföljning och utvärdering. I projektet ingår kommunikation om resultaten både i Finland och i mållandet.

3. Av ansökan framgår samarbetspartnernas centrala roll i planeringen, genomförandet och övervakningen av projektet. Projektet utgår från den lokala partnerns mål och stöder partnerns strategi och påverkansarbete. Beslutsfattandet, olika roller och ansvarsfördelningen mellan partnern i mållandet och den finländska organisationen framgår tydligt av ansökan.

4. Ansökan innehåller en realistisk och mångsidig analys av resultatens hållbarhet och de faktorer som påverkar resultaten. Analysen ska inbegripa både faktorer som stöder hållbarheten och faktorer som försämrar den.

5. Sökanden och/eller partnerna har expertis om projektets verksamhetsområde och verksamhetsmiljö. I ansökan beaktar sökanden särdragen i verksamhetsmiljön, inklusive riskerna, samt lokala aktörer och nationella mål och strategier som är relevanta med tanke på projektets mål och verksamhetsområde.

6. Projektets riskanalys och riskhanteringsplan är heltäckande och realistiska med tanke på genomförandet av projektet. I ansökan identifieras de externa och interna risker som är relevanta med tanke på projektet. Det ingår också en bedömning av riskernas sannolikhet och effekter. Av ansökan framgår sökandens och den lokala partnerns ansvar och roller, vad som görs för att förebygga riskerna och hur man förbereder korrigerande åtgärder. Ministeriets etiska regler har beaktats i riskhanteringen (till exempel om korruption, sexuella trakasserier och utnyttjande).

7. Projektets tidsplan, budget och personalresurser är realistiska med tanke på målen, genomförandet och den sökandes och de lokala partnernas kapacitet. Ansökan innehåller motiveringar till posterna i budgeten, särskilt i fråga om utgifter för personal och experter. Av kostnadsstrukturen framgår tydligt den lokala partnerns roll och andel.

Helhetsbedömning

Utöver minimikraven och de kvalitativa kriterierna utför utrikesministeriet också en helhetsbedömning i fråga om de enskilda ansökningarna, både i förhållande till alla de projekt som får statsunderstöd som helhet och till det tillgängliga anslaget. Det beaktas också om projektet är inriktat på de minst utvecklade länderna enligt OECD:s klassificering (LDC)(layout.types.url.description) och/eller bräckliga stater(layout.types.url.description).

I fråga om de enskilda ansökningarna utgörs elementen i helhetsbedömningen å ena sidan av ansökningens koherens och å andra sidan av ändamålsenligheten och mervärdet av det projekt som föreslås bli finansierat i förhållande till

 • Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling
 • genomförandet av Parisavtalet
 • Finlands utvecklingspolitiska mål
 • den utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället
 • instrumentbeskrivningen, villkoren och begränsningarna för projektstödet
 • annan verksamhet som stöds med Finlands medel för utvecklingssamarbete
 • landprogrammen för Finlands utvecklingssamarbete. 

Som en del av helhetsbedömningen beaktas också ändamålsenligt samarbete med intressegrupper och andra parter i Finland och i mållandet, som ger mervärde med tanke på projektets mål. Det kan till exempel vara samarbete med den privata sektorn, andra organisationer, kommuner eller läroanstalter.

I helhetsbedömningen beaktas därtill utrikesministeriets verifierbara erfarenheter av och utvärderingar om sökanden och sökandens tidigare användning av statsunderstöd.

Minneslista för projektstöd

 • Frågor kan ställas fram till den 14 februari 2022. Svaren publiceras på utrikesministeriets webbplats den 7 och den 18 februari 2022.
 • Lämna in basinformationsanmälan i god tid innan ansökningstiden går ut, eftersom du får den kod som behövs då du ska lämna in ansökan i e-tjänsten först i samband med mottagningskvitteringen för basinformationsanmälan.
 • Ansökan ska lämnas in till utrikesministeriet senast den 4 mars 2022 kl. 16.15. Tidsfristen är absolut. Försäkra dig om att du också trycker på knappen ”Inlämna” när du laddar ner ansökan via e-tjänsten.

Därefter behandlas ansökningarna och besluten om statsunderstöd fattas vid ministeriet.