Utlysning: Ansökning om understöd för finländska civilsamhällesorganisationers kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling 2023-2024 har börjat

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling 2023–2024. Understödet kan sökas under tiden 30 september–14 november 2022. Det preliminära planerade anslaget för denna ansökningsomgång är cirka 2 miljoner euro 2023–2024. Anslagets belopp slås slutgiltigt fast i och med att riksdagen godkänner budgeten för 2023. Stödet är en del av budgetanslaget för civilsamhällets utvecklingssamarbete. Stödet är ett behovsprövat statsunderstöd som beviljas och används enligt statsunderstödslagen(Länk till en annan webbplats.) (688/2001). I 7 § i statsunderstödslagen finns bestämmelser om allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd.

Genom understödet finansieras projekt som ökar finländarnas kunskap om globala utvecklingsfrågor och engagerar allmänheten i utvecklingssamarbetet. Stödet för kommunikation och utbildning om globala frågor främjar genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, och stärker det globala partnerskapet i Finland i enlighet med mål nr 17. Denna stödform fokuserar särskilt på att genomföra det globala delmålet 4.7 som går ut på att var och en ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att främja hållbar utveckling. Genom utlysningen eftersträvas såväl geografisk spridning i Finland som mångsidiga målgrupper.

Understöd kan beviljas tre olika typer av projekt:

 1. Kommunikationsprojekt

Riksomfattande eller regionala kommunikationsprojekt som ökar kunskapen om Agenda 2030, Finlands utvecklingspolitik och frågor om global utveckling.

 1. Pedagogiska projekt och utbildningsprojekt

Projekt med fokus på skolvärlden, småbarnspedagogiken, det fria bildningsarbetet eller projekt med fokus på något annat som stöder utbildningen om globala frågor och hållbar utveckling.

 1. Projekt för företagsansvar

Projekt som ökar allmänhetens och centrala intressegruppers kunskap om företagens samhällsansvar i utvecklingsländer och främjar ansvarsfull affärsverksamhet som en del av globalt hållbar utveckling.

Stöd för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling kan sökas för projekt som uppfyller kriterierna i utlysningen. Stödet kan också sökas för att fortsätta projekt som fått understöd tidigare. Stödet är inte permanent finansiering utan en extra insats för enskilda projekt under en viss period.

De statsunderstöd som utrikesministeriet beviljar ska användas enligt statsunderstödslagen, de allmänna villkoren för statsunderstöd,  tilläggsvillkoren för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling och de etiska reglerna (PDF 480 KB). Sökandena ska bekanta sig med dessa villkor innan de ansöker om understöd. Utrikesministeriet kan också fastställa specialvillkor som gäller beslut om statsunderstöd. Enligt villkoren för understödet för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling beviljas statsunderstöd för högst 90 procent av hela projektets totala kostnader. Den resterande andelen av projektets kostnader ska sökanden finansiera själv i enlighet med stödvillkoren.

Denna utlysning förpliktigar inte utrikesministeriet att bevilja statsunderstöd åt alla sökande eller att bevilja det fulla ansökta beloppet. Om sökanden beviljas ett mindre understödsbelopp än vad som sökts ska sökanden efter att eventuellt statsunderstöd beviljats lämna in till ministeriet de handlingar som justerats enligt det positiva beslutet om beviljande av stödet i enlighet med anvisningarna och eventuella specialvillkor i statsunderstödsbeslutet.

Sökanden kan inte beviljas finansiering för verksamhet för vilken sökanden redan får stöd från utrikesministeriet eller en annan offentlig aktör.

Ansökan om understöd

Understöd söks i utrikesministeriets e-tjänst(Länk till en annan webbplats.). Identifieringen sker på suomi.fi(Länk till en annan webbplats.). Om du sköter ärenden för en organisation krävs utöver identifieringen ett behörigt bemyndigande. I e-tjänsten väljer du Utvecklingssamarbetsfrågor och vidare Understöd för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling. Du hittar anvisningar om användningen av utrikesministeriets e-tjänst på ministeriets webbplats, och bruksanvisningen finns på e-tjänstens ingångssidan.

Innan ansökan lämnas in ska sökanden göra en basinformationsanmälan i utrikesministeriets e-tjänst. För att lämna in ansökan in i e-tjänsten behöver organisationen en kod som fås i samband med att kvitteringen att basinformationsanmälan tagits emot. Därför ska basinformationsanmälan lämnas in senast en vecka före ansökningstidens slut. Basinformationsanmälan kan vid behov kompletteras efter att den lämnats in (dock senast den 14 november 2022 kl. 16.15).

Den sökande ska göra en statsunderstödsansökan med bilagor på utrikesministeriets ansökningsblankett i enlighet med den här utlysningen och anvisningarna för ifyllande av blanketten. Till ansökan ska fogas de handlingar som anges i punkten ”Bilagor” i denna utlysning i enlighet med anvisningarna för ifyllande av ansökningsblanketten. Ansökan med bilagor lämnas in via utrikesministeriets e-tjänst och den kan lämnas in på finska eller svenska.

Basinformationsanmälan, ansökningsblanketten och eventuella kompletteringsanmälningar ska först sparas och sedan lämnas in i tjänsten. Om ansökan inte lämnas in, går den inte vidare till ministeriet för behandling. Dokumenten som lämnas in via e-tjänsten får vara högst 10 Mb. Vid behov kan en del bilagor lämnas in genom en kompletterande anmälan.

Ansökan med bilagor ska lämnas in senast den 14 november 2022 kl. 16.15. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid behandlas inte.

Obligatoriska bilagor till ansökan

I bedömningen av ansökningarna beaktas endast ansökningsblanketten och de obligatoriska bilagorna. När det gäller bilaga 1 beaktar ministeriet inte den del som överskrider det angivna maximala antalet sidor. Övriga handlingar ska inte fogas till ansökan.

De allmänna villkoren, tilläggsvillkoren för stöd för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling och de etiska reglerna, ansökningsblanketterna och anvisningarna för bilagor till ansökningarna finns på webbsidan om stödet för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling. På utrikesministeriets webbplats finns också ministeriets allmänna anvisningar och riktlinjer för utvecklingssamarbete.

Sökanden kan skicka frågor om ansökningsomgången till enheten för det civila samhället på adressen vgk.um@formin.fi fram till den 18 oktober 2022. Märk meddelandet med ”Ansökan om stöd för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling 2023-2024”. Svaren publiceras på utrikesministeriets webbplats om stödet för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling den 20 oktober 2022.

Ansökningarna och bilagorna är i princip offentliga handlingar och blir offentliga när besluten om statsunderstöd har fattats. Sökandena kan vid behov motivera varför vissa delar av ansökan bör omfattas av sekretess. En handlings offentlighet, efter att den lämnats in till en myndighet, bedöms från fall till fall med stöd av offentlighetslagen (621/1999) och annan lagstiftning. Utrikesministeriet fattar beslut om offentligheten för de handlingar som lämnas till ministeriet.

Bedömningskriterier för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling 2023-2024        

Bedömningen består av minimikrav, kvalitativa bedömningskriterier (typspecifika och gemensamma för alla) och av en helhetsbedömning. Ansökningarna tas inte upp till en kvalitativ bedömning om minimikraven inte uppfylls.

Med tanke på likabehandling behöver sökandena också ta hänsyn till kommunikationens, informationens och tjänsternas tillgänglighet (https://www.tillganglighetskrav.fi/(Länk till en annan webbplats.) ) Tillgänglighet innebär att så många olika människor som möjligt kan ta del av bland annat handlingar, bilder och ljud och använda webbplatser. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster gäller all verksamhet där över hälften av kostnaderna täcks med statsunderstöd. Villkoren har också uppdaterats till denna del. 

Minimikrav på sökanden och ansökan

 1. Statsunderstöd kan beviljas en förening eller en stiftelse som är registrerad i Finland och som vid tidpunkten för utlysningen varit registrerad i minst två år.
 2. Projektets verksamhet och budskap ska återspegla utvecklingsländernas perspektiv. Enligt OECD:s biståndskommitté DAC:s definition räknas kommunikation om globala frågor i givarländerna till användningen av medel för utvecklingssamarbete. Syftet med kommunikationen är att öka allmänhetens kunskap om och intresse för utvecklingssamarbete.
 3. Sökande ska i ansökan redogöra för sin självfinansieringsdel enligt de allmänna kraven för statsunderstöd, tilläggsvillkoren för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling samt etiska regler (PDF 480 KB).
 4. Sökanden visar med sin ansökan och sin basinformationsanmälan att organisationen har resurser med avseende på personal, administration och ekonomi för att genomföra och administrera det kommunikations- eller utbildningsprojekt som presenteras i ansökan.
 5. Projektet beaktar målen och principerna för Finlands utvecklingspolitik och ligger i linje med den utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället (PDF, 165 kb).
 6. Enligt definitionen i utrikesministeriets allmänna anvisning om ett rättighetsperspektiv på utveckling (PDF, 1,18 mt) ska projektet vara minst sensitivt i fråga om de mänskliga rättigheterna.
 7. Sökanden redogör för sin beredskap att genomföra de genomgripande målen för Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete (jämställdhet, likabehandling, personer med funktionsnedsättning, klimatresiliens, utsläppssnål utveckling) på miniminivå, det vill säga do no harm (se Guideline for the Cross-Cutting Objectives in the Finnish Development Policy and Cooperation, s. 3 och 5, PDF, 485 kb).

De ansökningar som uppfyller minimikraven bedöms utifrån följande kvalitativa kriterier

Gemensamma kvalitativa bedömningskriterier för alla projekt

 • Projektet har tydligt uppställda lämpliga mål, åtgärder och indikatorer som mäter hur målen uppnåtts. Alltid när det är möjligt ska resultatinformationen specificeras enligt kön, funktionsnedsättning och ålder.
 • För projektet har fastställts ändamålsenliga målgrupper och -områden med tanke på projektets mål. Ansökan bör innehålla tydliga grunder för valet av målgrupper och -områden och visa målgruppernas mångfald och geografiska omfattning (till exempel inom ramen för fritt bildningsarbete, yrkesskolor och hobby- och ungdomsverksamhet). I sin ansökan anger sökanden en grundad och detaljerad plan för hur stora målgrupper och vilka nya målgrupper sökanden tänker nå och på vilket sätt och hur detta ska mätas.
 • Projektets resurser är motiverade i förhållande till projektets mål, verksamhet, tidsplan och målgrupper. Budgeten och tidsplanen är tydligt specificerade.
 • I ansökan finns en beskrivning av de risker som är av betydelse för verksamheten och sökanden och hur sökanden har förberett sig på dem.
 • Av ansökan framgår att sökanden har den särskilda expertis om projektets tema och målgrupp/målgrupper som krävs med tanke på målen.

Kvalitativa kriterier för kommunikationsprojekt

 • Projektet ökar kunskapen särskilt om målen i Agenda 2030, Finlands utvecklingspolitik och globala utvecklingsfrågor. Projektet har också en tydlig koppling till Agenda 2030 och till att genomföra det globala delmålet 4.7 i Finland.

Kvalitativa kriterier för pedagogiska projekt och utbildningsprojekt

 • Projektet stärker det globala ansvaret och ett aktivt globalt medborgarskap i skolvärlden, småbarnspedagogiken, det fria bildningsarbetet eller i annat samarbete. Projektet har också en tydlig koppling till Agenda 2030 och till att genomföra det globala delmålet 4.7 i Finland.
 • I projekt som riktar sig till skolorna finns en tydlig koppling till grunderna för läroplanen, och i projekt riktade till småbarnspedagogiken en koppling till planen för småbarnspedagogik.

Kvalitativa kriterier för projekt för företagsansvar

 • Projektet ökar allmänhetens och centrala intressegruppers kunskap om företagens samhällsansvar och dess konsekvenser för utvecklingsländerna och den globala hållbara utvecklingen. Projektet främjar ansvarsfull affärsverksamhet som en del av den globala hållbara utvecklingen. Projektet har en tydlig koppling till Agenda 2030 och till företagens roll i att genomföra de globala målen samt till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
 • Projektet inkluderar välplanerat och åskådligt beskrivet samarbete och systematisk dialog med den privata sektorn.

Alla kvalitativa kriterier väger lika mycket vid bedömningen. Utöver bedömningen av de kvalitativa kriterierna bygger besluten på en helhetsbedömning.

Vid bedömningen som är en del av helhetsbedömningen kan följande räknas som fördel

 • I projektet ingår välplanerade och åskådligt beskrivna och motiverade partnerskap och/eller nätverk (till exempel partnerskap med andra aktörer inom kommunikation och utbildning om global utveckling) som medför mervärde till projektets mål, innehåll, metoder eller tillgång till målgrupperna.
 • I projektet uppmärksammas särskilt deltagande av personer med funktionsnedsättning och att verksamheten och det material som produceras är tillgängligt.
 • I projektet skapas eller vidareutvecklas nya metoder för undervisning eller kommunikation som lämpar sig för den moderna mediala och pedagogiska miljön samt är kopplade till aktuella utvecklingspolitiska teman.

Kom-ihåg-lista

☐Frågor kan lämnas in till den 18 oktober 2022. Svaren publiceras på utrikesministeriets webbplats den 20 oktober 2022.

☐Lämna in basinformationsanmälan senast en vecka före ansökningstidens slut eftersom organisationen först då får den kod som behövs när ansökan lämnas in i e-tjänsten.

☐Ansökan ska lämnas in till utrikesministeriet senast den 14 november 2022 kl. 16.15. Denna tidsfrist är definitivt fastställd. När du laddar upp ansökan på det elektroniska användarkontot, se till att du klickar på ”Lämna in ansökan”.

De obligatoriska bilagorna till ansökningsblanketten Ytterligare information om ansökan (PDF 413 KB) (högst tre sidor) och en försäkran (PDF 16 KB).

Därefter behandlas ansökan och ministeriet fattar beslut om statsunderstöd.

Ministeriet skickar beslut om statsunderstöd jämte motiveringar och eventuella specialvillkor till de organisationer som ansökt om stöd via e-tjänsten.

☐En organisation som fått ett positivt beslut om statsunderstöd ska lämna in en förbindelseblankett via e-tjänsten inom en månad efter att beslutet tagits emot.

☐Före den första utbetalningen ska organisationen lämna in:

 • en eventuellt anpassad budget