Utlysning av verksamhetsunderstöd till finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund 2023–2024

Utrikesministeriet utlyser en ansökningsomgång för verksamhetsunderstöd till finländska

civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund 2023–2024. Ansökningstiden är 30.9-14.11.2022. Stödet är en del av de anslag för utvecklingssamarbete som avsatts för civilsamhällets utvecklingssamarbete. Det preliminära planerade anslaget för denna ansökningsomgång är cirka 2 miljoner euro 2023–2024. Beloppet av de anslag som är tillgängliga för verksamhetsunderstöd slås slutgiltigt fast när riksdagen godkänner budgeten för 2023.

Stödet är ett behovsprövat statsunderstöd som beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001). I 7 § i statsunderstödslagen finns bestämmelser om allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd.

Verksamhetsunderstödet till finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund är en del av Finlands utvecklingssamarbete. Understödet bidrar till organisationernas basverksamhet, kommunikation och arbete med global fostran. Verksamheten förbättrar finländarnas kunskap om FN och dess olika organisationer. Syftet är att på många olika sätt lyfta fram FN:s och FN-organisationernas mål och kampanjer samt Finlands verksamhet i FN som en del av det internationella regelbaserade systemet.

Med FN-bakgrund avses:

 • nära partnerskap med en eller flera FN-organisationer till exempel när det gäller kommunikation, FN-kampanjer, operativt och/eller normativt arbete eller dialog
 • utöver detta, sakkunskap och erfarenhet och främjande av ett eller flera av FN-teman och/eller ökande av kunskap om det multilaterala systemet, internationella avtal och internationellt samarbete i FN-sammanhang
 • en betydande roll och samarbete med utrikesministeriet i arbetet med att bidra till Finlands utvecklingspolitiska mål med beaktande av FN-sammanhanget och målen i FN:s Agenda 2030

Statsunderstödet beviljas för att användas i enlighet med de allmänna villkoren för statsunderstöd,  tilläggsvillkoren för verksamhetsunderstödet och de etiska reglerna (PDF, 653 KB). Sökandena ska bekanta sig med dessa villkor innan de ansöker om understöd. Utrikesministeriet kan också fastställa specialvillkor som gäller beslut om statsunderstöd. I enlighet med villkoren för verksamhetsunderstöd förutsätts organisationen stå själv för en del av de kostnader som understödet gäller och i fråga om stödet till utvecklingskommunikation och global fostran ska organisationens egeninsats vara minst 7,5 procent per år. Sökanden kan inte beviljas finansiering för verksamhet för vilken sökanden redan får stöd från utrikesministeriet eller en annan offentlig aktör.

Denna utlysning förpliktigar inte utrikesministeriet att bevilja statsunderstöd åt alla sökande eller att bevilja det fulla ansökta beloppet. Om sökanden beviljas ett mindre understödsbelopp än vad som sökts ska sökanden efter att eventuellt statsunderstöd beviljats lämna in till ministeriet de handlingar som justerats enligt det positiva beslutet om beviljande av stödet i enlighet med anvisningarna och eventuella specialvillkor i statsunderstödsbeslutet.

Sökanden kan skicka frågor om ansökningsomgången till enheten för det civila samhället på adressen keo-30@formin.fi fram till den 18 oktober 2022. Märk meddelandet med ”Ansökan om verksamhetsunderstöd 2022”. Svaren publiceras på utrikesministeriets webbplats för verksamhetsunderstöd den 20 oktober 2022.

Ansökan om understöd

Verksamhetsunderstödet söks med ansökningsblanketten för verksamhetsunderstöd  Sökanden ska tydligt ange i ansökan om sökanden söker stöd för a) basverksamhet och/eller b) kommunikation och/eller global fostran. Ansökningsblanketten för verksamhetsunderstöd och bilaga 1 ”Försäkran” finns på  webbplatsen för verksamhetsunderstöd. På utrikesministeriets webbplats finns också ministeriets allmänna anvisningar och riktlinjer för utvecklingssamarbete.

Bilagor till ansökan:

Bilaga 1. Försäkran

Bilaga 2: Verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och andra eventuella dokument såsom ändrade stadgar och föreningsregisterutdrag

I bedömningen av ansökningarna beaktas endast ansökningsblanketten och de obligatoriska bilagorna. Övriga handlingar ska inte fogas till ansökan.

Ansökan med bilagor ska skickas per e-post till utrikesministeriets registratorskontor kirjaamo.um@formin.fi senast måndagen den 14 november 2022 kl. 16.15. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid behandlas inte.

Ansökningarna och bilagorna är i princip offentliga handlingar och blir offentliga när besluten om statsunderstöd har fattats. Sökandena kan vid behov motivera varför vissa delar av ansökan bör omfattas av sekretess. En handlings offentlighet, efter att den lämnats in till en myndighet, bedöms från fall till fall med stöd av offentlighetslagen (621/1999) och annan lagstiftning. Utrikesministeriet fattar beslut om offentligheten för de handlingar som lämnas till ministeriet.

Bedömningskriterier 2022

Ansökningarna om statsunderstöd bedöms utifrån kvalitativa bedömningskriterier och en helhetsbedömning. Ansökningarna tas inte upp till en kvalitativ bedömning om minimikraven inte uppfylls.

Minimikrav på sökanden och ansökan:

 1. Verksamhetsunderstöd kan beviljas en förening eller en stiftelse som är registrerad i Finland och som vid tidpunkten för utlysningen varit registrerad i minst två år och som uppfyller definitionen av FN-bakgrund ovan.
 2. Verksamheten ska reflektera utvecklingsfrågornas och/eller utvecklingsländernas perspektiv och stå i linje med det utvecklingssamarbete som OECD:s utvecklingskommitté DAC har fastställt.
 3. I verksamheten beaktas målen och principerna för Finlands utvecklingspolitik och verksamheten ligger i linje med den utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället (2017) (PDF, 165 KB). Verksamheten är minst sensitiv i fråga om de mänskliga rättigheterna i enlighet med definitionen i den allmänna anvisningen om rättighetsperspektiv på utveckling (2015) (PDF, 1,18 MB)  och den uppfyller minst minimikraven (do no harm) för de övergripande målen för Finlands utvecklingspolitik (2020) (PDF, 485 KB).

De ansökningar som uppfyller minimikraven bedöms utifrån följande kvalitativa kriterier:

 1. Partnerskapet eller samarbetet med FN eller med en eller flera FN-organisationer framgår tydligt av ansökan. Av ansökan framgår att sökanden har särskild sakkunskap när det gäller kommunikation om FN, och av ansökan framgår sökandens viktigaste resultat från tidigare verksamhet.
 2. Verksamhetens mål är att öka vetskapen särskilt om FN och dess olika organisationer, det internationella regelbaserade systemet, Agenda 2030:s mål och om de globala utvecklingsfrågorna. Verksamhet som gäller ett utbildningssystem eller småbarnspedagogik hänger tydligt samman med gällande läroplaner eller planer för småbarnspedagogik.
 3. Verksamheten har tydligt uppställda mål, åtgärder och indikatorer som mäter hur målen uppnåtts. Alltid när det är möjligt ska resultatinformationen specificeras enligt kön, funktionsnedsättning och ålder.
 4. Det har fastställts ändamålsenliga, tillräckligt omfattande och mångsidiga målgrupper med tanke på verksamhetens mål. I sin ansökan anger sökanden en trovärdig och detaljerad plan för hur de avsedda målgrupperna ska nås och hur detta ska mätas.
 5. Resurserna står på ett välgrundat sätt i proportion till målen, åtgärderna, tidsplanen och målgruppen. Budgeten och tidsplanen är tydligt specificerade. Behovet med tanke på den allmänna förvaltningen är välgrundat. Egeninsatsen eller en åskådlig plan för att skaffa självfinansiering är klart angivna.
 6. I ansökan finns en beskrivning av  de risker som är av betydelse för verksamheten och aktören och hur man har förberett sig på dem.

Vid bedömningen som är en del av helhetsbedömningen kan också följande räknas som fördel:

 • mångsidiga samarbetspartnerskap och/eller samarbetsnätverk som ger mervärde åt verksamhetens mål
 • geografiskt omfattande eller nya områden i Finland och mångsidiga och/eller nya målgrupper
 • delaktighet för personer med funktionsnedsättning och verksamhetens och resultatens tillgänglighet
 • innovationer och utveckling av nya metoder för undervisning eller kommunikation som lämpar sig för den moderna mediala och pedagogiska miljön och är kopplade till aktuella utvecklingspolitiska teman

I bedömningen beaktar utrikesministeriet därtill sökandens tidigare erfarenhet av samarbete med ministeriet samt utrikesministeriets verifierbara erfarenheter och utvärderingar av sökanden och sökandens tidigare användning av statsunderstöd.