Globala frågor och hybridhot väckte diskussion under den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsens universitetsturné

Under den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsens universitetsturné framträdde i synnerhet kampen mellan stormakterna, värdebaserad utrikes- och säkerhetspolitik, hybridhot och klimatfrågor. Samtidigt är samarbete, ansvar och dialog begrepp som för utrikes- och säkerhetspolitiken i en mer hållbar riktning, för Finland och för hela världen.

Utrikesminister Pekka Haavisto talar om Europeisk säkerhet vid Tammerfors universitet den 12 mars 2020.
Under utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsens universitetsturné diskuterade utrikesministeriets ledning med experter från ministeriet, universiteten och ledande forskningsinstitut. Även publiken fick ställa frågor under de offentliga tillställningarna.

Just nu pågår beredningen av en ny utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse. Som ett led i beredningen ordnades offentliga paneldebatter vid fyra finländska universitet under våren 2020. Diskussionerna kretsade kring globala utmaningar, Europas säkerhet, rättighetsperspektivet i utrikes- och säkerhetspolitiken och framtiden i Finlands närområden. 

Turnén, som ordnades i samarbete mellan utrikesministeriet och universiteten, landade under januari–mars i Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Lapplands universitet och Åbo Akademi. Den planerade femte tillställningen vid Jyväskylä universitet sköts upp på grund av coronavirusläget.

Tillställningarna var öppna för alla som är intresserade av utrikes- och säkerhetspolitiska teman. Evenemangen marknadsfördes i sociala medier och genom samarbetsparternas nätverk. 

Hur ser vår omvärld ut idag?

Ett centralt samtalsämne under paneldebatterna var spänningarna mellan stormakterna – huvudsakligen USA och Kina, men också Ryssland – och det regelbaserade internationella systemet som utsätts för allt större press. Under diskussionerna tog deltagarna också upp Europeiska unionens framtid: hur unionen ska positionera sig på den globala arena som präglas av polemiken mellan stormakterna, hur man ska skapa sammanhållning och hur unionens förbindelser till omvärlden ska utvecklas. 

Vid sidan om alla utmaningar framträdde också bilden av en värld där alla är allt mer beroende av varandra. Globala utmaningar, såsom klimatförändringen eller pandemier, som blev ett aktuellt tema under slutet av turnén, respekterar inte gränser eller konflikter mellan länder. Av de enskilda ämnena var det framför allt hybridhot som väckte diskussion, både bland paneldeltagarna och i publiken. Vid flera av tillställningarna diskuterade man parallellt utrikes- och säkerhetspolitikens värdegrund och de aktörer som försöker undergräva eller utnyttja dessa värden. Demokratiska samhällen är kanske just på grund av sin värdegrund sårbara för påverkansförsök. 

”Det är lätt för aktörer med onda avsikter att så sina giftiga frön i skiljelinjerna inom och mellan samhällen. Idag kan vi vara parter i en konflikt utan att ens vara medvetna om det.” Chefen för internationella relationer Kirsti Narinen, Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot

Det kom emellertid tydligt fram i alla diskussioner att öppenhet, yttrandefrihet och dialog också hör till vårt samhälles främsta styrkor.
Universitetsturnén avbröts av coronaviruspandemin, vars följder för vår utrikes- och säkerhetspolitiska omvärld troligtvis kommer att vara omfattande. 

De teman som behandlades i paneldiskussionerna hinner emellertid inte föråldras. Det internationella samarbetet, beroendeförhållandena, de globala hotens spridningseffekt och behovet av mjuk säkerheten är teman som snarare blir ännu viktigare i den kris som orsakats av coronapandemin.
 

”Diplomatins grundregel är att tala med alla – också med dem som i stunden verkar orsaka problemen.” Utrikesminister Pekka Haavisto