Finnfund får lån på 210 miljoner euro för att förbättra kvinnors och flickors ställning och för klimatprojekt

Finska staten beviljar utvecklingsfinansiären Finnfund ett lån på 210 miljoner euro för investeringar i klimatprojekt och för stärkande av kvinnors och flickors ställning i utvecklingsländer. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari fattade beslutet om lånet, som är en del av utvecklingssamarbetets finansiella investeringar.

Finnfund (Fonden för industriellt samarbete Ab) är ett statligt finansieringsbolag som främjar hållbar utveckling i utvecklingsländer genom att investera i ansvarsfulla och vinstdrivande företag som är verksamma i utvecklingsländerna.

Finnfund ska investera hälften av lånet i företag som stärker kvinnors ekonomiska självständighet eller producerar tjänster som är viktiga för kvinnor och flickor i utvecklingsländer. Den andra hälften av investeringarna riktas till kampen mot klimatförändringen och utvecklingsländernas förmåga att anpassa sig till den. Finansieringen riktas bland annat till produktionen av förnybar energi och ökad användning av förnybar energi, energieffektivitet, hållbart skogsbruk och till projekt som effektiviserar jordbruket och hjälper fattiga människor i utvecklingsländer att anpassa sig till klimatförändringen.

”För att vi ska nå FN:s mål för hållbar utveckling krävs omfattande privata investeringar i klimatåtgärder, jämställdhet och skapande av arbetsplatser med rättvisa arbetsvillkor i utvecklingsländerna. Finland har för avsikt att vara en större påverkare än sin storlek också på detta område. För mig är det viktigt att vi också när det gäller investeringar betonar kvinnors ställning och klimatåtgärder”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

”Finnfund är en av de minsta, men också smidigaste, europeiska utvecklingsfinansiärerna. Vi har snabbt flyttat vårt fokus till Afrika och till de fattigaste länderna. Vi anslöt oss också bland de första till G7-ländernas initiativ för att stärka kvinnornas ställning. Statens nya lån gör det möjligt för oss att fortsätta genomföra vår strategi”, säger Finnfunds verkställande direktör Jaakko Kangasniemi.

Det lån som Finnfund beviljas främjar regeringsprogrammets mål att engagera privat finansiering och företag i hållbar utveckling i utvecklingsländer. Lånetiden är 40 år, varav de första 10 åren är amorteringsfria. Återbetalningen av lånet sker därefter i jämna poster. Räntan på lånet är 0,5 procent.

Sedan 2016 har utrikesministeriet förfogat över ett anslag för utvecklingsfinansiering i form av lån och investeringar, så kallade finansiella utvecklingspolitiska investeringar. Dessa avviker från den sedvanliga finansieringen av utvecklingssamarbete eftersom det på förhand fastställs en förväntad avkastnings- och återbetalningsnivå. Lånet på 210 miljoner euro till Finnfund beviljas ur anslaget för finansiella investeringar 2018 och 2019.

 

Ytterligare information:

Max von Bonsdorff, chef för enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn, utrikesministeriet, tfn 050 344 1014, Tiina Vainio, utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnaris specialmedarbetare, utrikesministeriet, tfn 050 524 6559 och Pasi Rajala, kommunikationsdirektör, Finnfund, tfn 0400 464 393