Utvärdering: Finland är en större påverkare i det multilaterala utvecklingssamarbetet än dess storlek medger

En omfattande utvärdering av Finlands multilaterala påverkansarbete visar att Finland har haft ett betydande inflytande på multilaterala organisationers verksamhet och att landet på globalt plan har lyckats främja teman som det anser vara viktiga.

Finland har främjat till exempel jämställdhet och integrering av rättigheter för personer med funktionsnedsättning i principerna för humanitärt bistånd. Bild: Kirsi Tuura

Multilateralt samarbete är en viktig kanal för Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete. År 2019 kanaliserades 47 procent av Finlands officiella utvecklingsbistånd genom multilaterala organisationer, inklusive det humanitära samarbetet och EU:s instrument för utvecklingsfinansiering.

Den aktuella utvärderingen som utrikesministeriet låtit göra är den första där man på ett genomgripande sätt utvärderat hur Finland och utrikesministeriet med sina beskickningar har påverkat multilaterala utvecklingsorganisationers verksamhet och resultat.

Enligt utvärderingen har Finlands och utrikesministeriets påverkansarbete gett mycket resultat. Finland har lyckats utöva ett stort inflytande i multilaterala organisationer, och landet anses ha ett större inflytande än vad dess relativa ekonomiska bidrag och rösträtt medger.

”De internationella instituten för utvecklingsfinansiering och FN-organen, såsom UN Women och Världslivsmedelsprogrammet WFP, är Finlands långvariga partner och ett nära samarbete med dem är ett viktigt mål i regeringsprogrammet. Vi har aktivt bidragit till att de teman som är viktiga för oss, till exempel jämställdheten, beaktas i organisationernas verksamhet. Vi har också arbetat för att verksamheten i de organisationer som får bidrag från oss ska ge resultat och för att organisationerna ska ledas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Som minister är jag stolt över de mångsidiga resultat som med åren har nåtts genom påverkansarbetet”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Genom sitt påverkansarbete har Finland åstadkommit ändringar i de multilaterala organisationernas riktlinjer, strategier, prioriteringar, metoder och förfaranden. Därtill har organisationernas kunskap om de teman som är viktiga för Finland ökat, och det har skett förändringar i organisationernas arbetssätt i fråga om dessa.

Utvärderingen visar att också Finlands påverkansarbete på global nivå har gett resultat. Finland har främjat till exempel jämställdhet och integrering av rättigheter för personer med funktionsnedsättning i principerna för humanitärt bistånd.

Långsiktigt och strategiskt arbete

I utvärderingen konstateras att Finlands framgångsrika påverkansarbete förklaras av att Finland uppfattas som en stark och målinriktad samarbetspartner och en trovärdig pådrivare inom flera nyckelområden. Resultat har nåtts tack vare de samlade effekterna av flera olika påverkansåtgärder och gemensamma insatser av flera aktörer. Dessutom har Finlands budskap varit påfallande konsekvent över tid.

Därtill har resultaten oftast nåtts tillsammans med likasinnade partner över en längre tidsperiod. Ett bra exempel på detta är det påverkansarbete som Finland och de övriga nordiska länderna bedrivit i årtionden och som varit av grundläggande betydelse för att Världsbanksgruppen i allt större utsträckning har börjat beakta jämställdhet i sin verksamhet och därtill har utarbetat en strategi för främjande av jämställdheten.

Trots att Finlands ekonomiska bidrag till många organisationer är relativt litet har det gett betydande resultat. Finlands bidrag exempelvis till FN:s barnfond Unicef är mindre än en procent av organisationens årliga inkomster, vilket betyder att landet har mindre inflytande i organisationen än större finansiärer. Därför gjorde Finland 2016 ett strategiskt val och öronmärkte ett bidrag på 1,5 miljoner euro för Unicefs innovationsverksamhet. Det var ett lönsamt beslut att rikta bidraget till ett litet och omsorgsfullt utvalt område, eftersom det lockade andra finansiärer och gjorde att innovationsfonden kunde inleda sin verksamhet. Samtidigt gjorde det Finland mer känt inom området innovationer.

I utvärderingen rekommenderas bland annat att utrikesministeriet fortsätter sitt multilaterala påverkansarbete. Ytterligare en rekommendation är att det politiska och ekonomiska stödet till påverkansarbetet stärks och att personalresurserna utökas.

I utvärderingen granskades 23 av utrikesministeriets multilaterala partnerorganisationer, varav 8 behandlades mer ingående.

Andra sätt att utöva inflytande utöver ekonomiskt bidrag är deltagande i de multilaterala organisationernas styrelsearbete, förhandlingar om det ekonomiska bidragets storlek, stöd till organisationer i form av finländska experter och en rad andra formella och informella påverkansåtgärder.

 

Utvärderingsrapport: Finnish Development Policy Influencing Activities in Multilateral Organisations