Utvärdering: Flyktingskap kräver bättre samordning av utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet

Samstämmigheten mellan insatserna på olika områden bör stärkas och samspelet mellan utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd intensifieras. Finlands arbete för personer med funktionsnedsättning under flyktingförhållanden får beröm i en ny utvärdering.

Flyktingskap och tvångsförflyttning har blivit allt vanligare och mer långvarigt. Uppskattningsvis 68,5 miljoner människor blev under 2017 mot sin vilja tvungna att lämna sina hem. Detta är ett hot mot fred och säkerhet, mot människors välfärd och mot genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Utrikesministeriet har beställt en oberoende utvärdering av konsultbolaget Particip GmbH/Indufor, för att öka sin kunskap om och förståelse för kopplingarna mellan humanitärt bistånd och utveckling, för begreppet tvångsförflyttning och för att integrera dessa begrepp i utrikesministeriets arbete. Utvärderingen granskar åren 2012–2018.

Utvärderingen lyfter fram Finlands roll som förkämpe för kvinnors och flickors rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Finlands arbete för att stärka ställningen för personer med funktionsnedsättning under flyktingförhållanden har fått internationellt erkännande och uppskattning.

Finland ses också som en föregångare när det gäller politisk samstämmighet för utveckling. Den politiska styrningen och arbetssätten i anslutning till tvångsförflyttning borde emellertid vara bättre samordnade med målen för det humanitära biståndet, utvecklingssamarbetet och fredsbyggandet. Det behövs bland annat mer övergripande riktlinjer för hur rättighetsperspektivet ska tillgodoses i flyktingförhållanden och i samband med klimatflyktingskap.

Om utrikesministeriet bättre lyckas koppla fredsbyggandet till det övriga arbetet, anser utvärderingens skribenter att ministeriet har förutsättningar att bli en internationell föregångare i utarbetandet av program för utvecklingssamarbete.

Ytterligare information: Anu Saxén, enhetschef, utvärdering av utvecklingssamarbete, tfn +358 295 350 243.

Länk till rapporten Evaluation on Forced Displacement and Finnish Development Policy:
https://um.fi/publikationer

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.