Europeiskt kompetenscentrum för civil krishantering invigdes i Berlin

Idag invigdes Europeiska kompetenscentret för civil krishantering i Berlin. Tysklands utrikesminister Heiko Maas stod värd för tillställningen och från Finland deltog utrikesministeriets politiska statssekreterare Johanna Sumuvuori. Centrets ska med hjälp av civil krishantering främja lösningen av internationella konflikter.

Det nya kompetenscentret (European Center of Excellence for Civilian Crisis Management) stöder utvecklandet av EU:s civila krishantering. Centrets mål är framförallt att öka antalet experter, att fördjupa kompetensen och ordna utbildning samt att öka kunskapen om området kvinnor, fred om säkerhet. Centret ska hjälpa EU-länderna att fullfölja sina åtaganden vad för civil krishantering.

Finlands goda anseende

Finland har hållit sig framme i utvecklandet av EU:s civila krishantering och sänder varje år kring 120 experter till internationella civila krishanteringsuppdrag. Finland framhåller särskilt vikten av att höja kvinnornas profil inom den civila krishanteringen för att främja jämställdheten. Enligt statsminister Marins regeringsprogram har Finland som mål att öka sitt deltagande till 150 utsända experter per år. Finland är bland de första att placera en nationell expert vid kompetenscentret.

I november 2018 nådde EU-länderna en överenskommelse om civil krishantering (den civila GSFP-pakten). I pakten ingår medlemsstaternas, utrikestjänstens och kommissionens åtaganden för att utveckla EU:s civila krishantering. Kompetenscentret samarbetar med utrikestjänsten, kommissionen och Nato. Det är öppet för alla EU-länder och Natoländer. Förutom Finland deltar för närvarande 17 EU-länder i centrets arbete.

 

Ytterligare information: Sari Rautio, enhetschef, utrikesministeriet, tfn 0295 351 534, Vesa Kotilainen, ledande sakkunnig, enheten för internationella ärenden, inrikesministeriet, tfn +358 50 432 8441, och Kirsi Henriksson, direktör, CMC, tfn +358 50 514 3554