Utrikesministrarna från Europarådets medlemsstater antog en enhällig deklaration i Helsingfors – även betydande beslut fattades

Europarådets ministermöte avslutades framgångsrikt. I en deklaration som antogs enhälligt av medlemsländerna betonades Europarådets omfattande betydelse för såväl de mänskliga rättigheterna, rättsstaten som demokratin.

Europarådets ministermöte hölls i Finlandiahuset den 17 maj 2019. Foto: Rim Mezian

I deklarationen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) underströks också vikten av ett enigt Europa och den avsevärda betydelsen av de avtal och mekanismer som uppgjorts inom ramen för Europarådet.

”Finlands ordförandeskap var lyckat. Vi främjade våra prioriteringar och ordnade ett lyckat ministermöte, där det fattades beslut som stärker Europarådet. I mötet deltog utrikesministrar från över 30 länder, och alla länder var representerade på mötet”, konstaterar utrikesminister Timo Soini.

Utöver antagandet av deklarationen fattades vid ministermötet också flera beslut. På initiativ av ordförandelandet Finland fattade medlemsländerna ett beslut som stärker skyddet av civilsamhället. Uppkomsten av beslutet var ett uttryck för en allmän oro över en inskränkning av civilsamhällesorganisationers handlingsfrihet i Europa.

Beslutet innehåller mycket konkreta element som berör frågan. Öppenhet och delaktighet hörde till de prioriterade områdena under Finlands ordförandeskap.

Organisationens framtid och politiska utmaningar på mötesagendan

Den mycket uppmärksammade frågan om Rysslands deltagande och obetalda medlemsavgifter bidrog till att det vid ministermötet fattades ett beslut om medlemsländernas rättigheter och skyldigheter. Det beslut som fattades löser inte frågan, men det främjar en process som ska leda till att organisationen får bättre förmåga att reagera på situationer där ett medlemsland bryter mot organisationens regler eller värderingar. 
En bidragande orsak till komplexiteten i Rysslandsfrågan, som härrör från den illegala annekteringen av Krim, är organisationens interna oklarheter i fråga om befogenheter, och dessa förtydligas genom beslutet. I beslutet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) konstateras också tydligt att samtliga medlemsländer ska betala sin medlemsavgift.

Finland har arbetat för att hålla kvar Ryssland som medlem i Europarådet bland annat på grund av det skydd som detta ger landets medborgare. 

I ett beslut om Europarådets framtid nämndes bland annat de nya utmaningar som artificiell intelligens eventuellt innebär för de mänskliga rättigheterna, vilket också är en fråga som lyfts fram av Finland, samt fria medier och journalisters säkerhet.

När mötet avslutades överläts Europarådets ordförandeskap, som sedan november innehafts av Finland, till Frankrike.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 469 234 581, Nina Nordström, enhetschef, tfn +358 295 350 104 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.