Europadomstolen avvisade ett mål om återsändande av en asylsökande till Afghanistan

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) gav den 9 juli sitt avgörande i ett mål som gällde återsändande av en asylsökande från Finland till Afghanistan.

Den klagande hade ansökt om internationellt skydd i Finland tre gånger åren 2015, 2018 och 2019 mot återsändande till Afghanistan. Migrationsverket avslog klagandens ansökan om asyl och uppehållstillstånd. Också högsta förvaltningsdomstolen avslog besvären. Besvärsärendet som gällde klagandens första asylansökan förföll efter att klaganden själv återtog sin ansökan om besvärstillstånd till högsta förvaltningsdomstolen (HFD). HFD avslog klagandens andra och tredje ansökan om besvärstillstånd.

Klaganden överklagade beslutet till Europadomstolen och hävdade att återsändandet till Afghanistan innebar ett åsidosättande av artiklarna 2 (rätten till liv), 3 (förbudet mot tortyr och omänsklig behandling), 13 (rätten till effektiva rättsmedel) och 14 (förbudet mot diskriminering) tillsammans med artikel 3 i Europakonventionen. Europadomstolen gav Finland ett interimistiskt förordnande enligt vilket klaganden inte fick avvisas innan ärendet hade behandlats i Europadomstolen. Europadomstolen upphävde det interimistiska beslutet den 29 maj 2020.

I sitt avgörande av den 9 juli 2020 ansåg Europadomstolen att klagomålet var uppenbart ogrundat och tog inte upp ärendet till prövning. Enligt Europadomstolen finns det ingen väsentlig anledning att tro att klaganden löper en verklig risk för att bli behandlad på ett sätt som strider mot artiklarna 2 och 3 i Europakonventionen, om denne skulle avvisas under rådande omständigheter i Afghanistan. I fråga om klagandens hänvisning till artiklarna 13 och 14 tillsammans med artikel 3 ansåg Europadomstolen att klaganden inte hade använt sig av effektiva nationella rättsmedel.

Avgörandet finns på Europadomstolens webbplats

Ytterligare information: Päivi Rotola-Pukkila, lagstiftningsråd, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0 295 351 922.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.