EU:s sjätte sanktionspaket mot Ryssland träder i kraft

Den 3 juni 2022 beslutade Europeiska unionen om nya sanktioner som bland annat förbjuder import av rysk råolja och oljeprodukter.

De sektorspecifika ekonomiska sanktionerna utvidgades ytterligare. Enligt beslutet är det förbjudet att importera råolja och oljeprodukter från Ryssland, likaså att försäkra eller återförsäkra sjötransporter av dessa produkter till tredjeländer. Under vissa förutsättningar gäller importförbudet inte avtal som träffats förrän sanktionerna trädde i kraft, inte heller affärstransaktioner av engångsnatur om oljeleveransen sker inom en nära framtid. Råolja kommer att fasas ut inom sex månader och oljeprodukter inom åtta månader. Importförbudet gäller inte rörleverans av råolja. Rysk olja som levereras via rörledning och ryska oljeprodukter får dock inte flyttas, transporteras eller säljas till andra medlemsländer eller tredjeländer.

Det är förbjudet att exportera vissa industrikemikalier till Ryssland. Förbudet mot export av frekvensomriktare utvidgades, och det förbjudet att exportera viss bioteknisk utrustning.

Sanktionerna inom finanssektorn utökades, och tre nya ryska banker portades från det internationella betalningssystemet SWIFT.

Sanktionerna mot mediekanaler ska nu rikta sig in på tre statskontrollerade ryska mediebolag som inte får sända program, delta i sändningsverksamheten eller förmedla information inom Europeiska unionens område, med undantag för bland annat intervjuer och forskning. Dessutom förbjuds reklam i allt innehåll som dessa sanktionerade mediebolag producerar.

Listan över sanktionerade personer och företag utvidgades också. Det gäller frysning av tillgångar och rese- och transiteringsrestriktioner. På listan finns nu representanter för Rysslands armé, politiska aktörer, ryska opinionsbildare samt inflytelserika personer och deras familjemedlemmar som stöder eller drar nytta av den ryska regeringen. Företag som stöder Rysslands armé finns nu också upptagna på listan.

Samtidigt utökades sanktionerna mot Belarus. På sanktionslistan infördes personer och företag på området produkter och teknik som omfattas av exportkontroll och ett finansinstitut stängdes av från SWIFT.

Europeiska unionens officiella tidning 3.6.2022(Länk till en annan webbplats.)

Mer information:
Pia Sarivaara, utrikessekreterare, teamledare, tfn 0295 350 660 (sanktioner)
Heikki Yrjölä, handelsråd, tfn 0295 351 141 (exportkontroll)
Saara Nikkinen, ansvarig tjänsteman, tfn 0295 350 47 (individuella sanktioner)