EU:s politiska direktörer diskuterade hybridhot

Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd började den 1 juli 2019. Det informella mötet för EU-ländernas politiska direktörer var ett av ordförandeskapets första tjänstemannamöten. Under sitt ordförandeskap satsar Finland på hållbar utveckling och därför ordnas alla möten på Finlandiahuset i Helsingfors. Så även mötet för de politiska direktörerna som hölls den 9–10 juli.

EU:s politiska direktörer

De politiska direktörernas informella möte är ett av de möten som brukar ordnas av ordförandelandet. De politiska direktörerna är höga tjänstemän vid sitt lands utrikesministerium. De bereder ofta ärenden för ministrarna och har därför en djup insikt i utrikesministerns arbete.

”De politiska direktörerna hör till de mest centrala operativa tjänstemännen vid sitt ministerium. De har den bästa känslan för ministerns tankevärld, och djup kunskap om ministeriet och hela utrikespolitiken som helhet”, förklarar Matti Nissinen, som är chef för utrikesministeriets enhet för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Deltagarantalet vid mötet är begränsat och det är vanligtvis endast de politiska direktörerna och Europakorrespondenterna som deltar. För Finlands del deltog chefen för utrikesministeriets politiska avdelning Mikko Kinnunen och enhetschefen Matti Nissinen.

Viktiga diskussioner för Finland

Det är den europeiska utrikestjänsten som fastställer mötets agenda och agerar ordförande för mötet. ”Agendan bestäms huvudsakligen utifrån det internationella läget och aktuella teman”, berättar Nissinen.

Under de politiska direktörernas möte fördes bland annat en scenariobaserad diskussion om hybridhot. Också de försvarspolitiska direktörerna förde en liknande diskussion under sitt möte dagen innan. Hybridhot är ett av de prioriterade områdena under Finlands EU-ordförandeskap. På de politiska direktörernas agenda stod också effektiverandet av EU:s gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

”Det födes en mycket omfattande och resultatorienterad diskussion om ämnet”, säger Kati Temonen från enheten för EU:s gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Mötet fungerade som en fortsättning till den diskussion som utrikesministrarna inledde i juni. Det informella mötet möjliggör en friare diskussion.

Diskussionen fortsätter på hösten både i hela gruppen och i mindre arbetsgrupper. Av de frågor som diskuterades under de politiska direktörernas möte kan också en del tas upp under det informella utrikesministermötet som hålls i augusti, det så kallade Gymnichmötet.

”Finland hoppas att diskussionen om flera av dessa frågor ska fortsätta på ministernivå”, säger Nissinen.

Utrikesministeriets centrala roll i mötesarrangemangen

Enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik hade två ansvarsområden när det gällde detta möte. I uppgifterna ingick att hålla kontakt med europeiska utrikestjänsten och bereda agendan tillsammans med den. Tillsammans med sekretariatet för EU-ordförandeskapet vid statsrådets kansli ansvarade enheten också för logistiken och andra praktiska arrangemang.

”Utrikesministeriet hade en central roll i att samordna allt”, säger Temonen. ”De politiska direktörernas möte var ett av de första under vårt ordförandeskap och var därför särskilt spännande.”

Mötet förlöpte emellertid fint och deltagarna vad nöjda med arrangemangen. Till och med det svala vädret gladde gästerna från det sommarheta Europa.

Finlands EU-ordförandeskap