EU förutsätter ömsesidighet på marknaderna för offentlig upphandling

EU antog den 23 juni en förordning om ömsesidigt tillträde till internationella marknader för offentlig upphandling. Förordningen syftar till att förbättra förutsättningarna för EU-företag att få tillträde till marknader för offentlig upphandling i länder utanför EU, det vill säga i så kallade tredjeländer.

Enligt förordningen kan det vidtas åtgärder, så kallade IPI-åtgärder, som begränsar tillträdet till offentliga upphandlingar i EU-länderna för ekonomiska aktörer, varor och tjänster från tredjeländer om EU-företag inte får ha lika  tillträde till marknaderna för offentlig upphandling i dessa länder. IPI-åtgärderna kan gälla upphandlingar som EU inte har några internationella förbindelser om offentlig upphandling med det aktuella landet. Minst utvecklade länder hör inte till förordningens tillämpningsområde.

En förutsättning för IPI-åtgärderna är att kommissionen efter en utredning och/eller ett samråd konstaterar att det föreligger begränsningar för europeiska företags tillträde till marknaden för offentlig upphandling, och frågan går inte att lösa genom samråd. Kommissionen kan inleda en utredning på eget initiativ eller på initiativ av en EU-aktör, till exempel ett företag, arbetsgivarnas eller löntagarnas intresseorganisation eller ett EU-land. Samtidigt som information om att kommissionen kommer att genomföra en utredning offentliggörs i EU:s officiella tidning, kommer kommissionen att begära ytterligare uppgifter och bjuda in det berörda landet till samråd. Utredningen och samrådet slutförs inom nio månader, och av grundad anledning kan de förlängas med fem månader.

IPI-åtgärderna gäller stora upphandlingar och entreprenader

Kommissionens IPI-åtgärder kan tillämpas på upphandlingar av varor och tjänster med ett värde på minst 5 miljoner euro och på byggentreprenader och koncessioner med ett värde på minst 15 miljoner euro. I praktiken genomförs IPI-åtgärderna vid enskilda anbudsförfaranden antingen genom att försvaga ställningen för anbudsgivaren från ett land som berörs av IPI-åtgärderna (poängjustering) eller genom att utesluta anbudsgivaren från anbudsförfarandet. När det gäller upphandlingar som berörs av IPI-åtgärderna ska den vinnande anbudsgivaren förbinda sig till att begränsa andelen varor och tjänster från  landet som berörs av IPI-åtgärderna till högst 50 procent av kontraktets totala värde. Denna skyldighet gäller alla anbudsgivare, även EU-företag.

Förordningen som träder i kraft den 29 augusti 2022 har praktiska konsekvenser för upphandlingarna först när EU inför de första IPI-åtgärderna. I EU och Finland påverkar förordningen de upphandlade myndigheternas förfaranden vid anbudsgivningen som omfattas av IPI-åtgärderna, och innehållet i upphandlingskontrakten. 

Det är viktigt att finländska företag tar hänsyn till IPI-åtgärderna när de deltar i anbudsförfaranden i Finland och i EU-området. Särskild vikt ska företagen fästa vid varor och tjänster från länder som berörs av IPI-åtgärderna.
 

Länk till förordningen(Länk till en annan webbplats.).

Mer information

  • Mary-Anne Nojonen, handelsråd, tfn +358 295 351 494
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi